Thursday, March 10, 2011

Кейс10.  Мс Donald's-ын "fast food" ресторан
Мэри Маримо Мс Donald's рестораны зохион байгуулагч. Тэдний байнгып үйлчлүүлэгч нь настай хүмүүс байдаг. Гэтэл сүүлийн үед тэдгээр настай хэрэглэгчид нь байнга үйлчлүүлэхээ болисон бөгөөд тэд энгийн байдлаар еглеөний хоолонд ирдэг бөгөөд өдөрт 3-н цаг хүртэл тэнд байдаг. Эхний үед 55 ба түүнээс дээш настай хэрэглэгчдийг өглөөний тусгай хоолоор үйлчилж тэдний сонирхолыг татдаг байв.
Долоо хоногын нэг өдөр бүр 100-150 настай үйлчлүүлэгчид ирж үйлчилдэг ба кофе нь чөлөөтэй, дахин дахин дүүргэж өгдөг. Тэдний хоолны зардал 99$ болдог байв. Бараг тэдний ихэнхи нь уулзах гэж энэ ресторанруу ирдэг байв. Тэд цагийн турш кофе ууж найз нөхөдтэйгээ хөөрөлдөн ярилцаж сууцгаадаг байв.
Тэдэнтэй ойр дотно нягт харилцаа холбоотой байх дотоод сэтгэлгээ илэрхийлэхийн тулд Мэри Америкийн Улаан загалмайн нийгэмлэгээс хүмүүс урьж авчран настай хэрэглэгчээ үнэ төлбөргүй эмчид үзүүлсэн. Тэдгээр настай үйлчлүүлэгчид нь үүнд нилээд сэтгэл өндөр байгаа нь ажиглагдсан. Тэрээр Мэригийн ажилчид нь тэдэнтэй уриалагхан, эелдэг боловсон үйлчилж, тэднийг нэрээр нь дуудах, өдөр бүр ирэхийг уриалж байв.
Баримтаас үзвэл Мэригийн хурдан хоолны рестораныг "аз жаргалын газар, инээд баясалын газар" гэж нэрлэдэг байв. Тэд байнга настай үйлчлүүлэгчидтэйгээ эелдэг дотно харилцаатай байдаг. Заримажилчидньэмнэлэгтхэвтэжэмчлүүлэхталаартэдэнд санал зөвлөгөө өгдөг. Мэри дараах байдлаар өөрийн сэтгэгдлээ яридаг байв. "Би үнэхээр эдгээр настай үйлчлүүлэгчидтэйгээ ойр дотно ижил дасал болсон. Эд нар миний гэр бүлтэй адил. Үнэхээр тэд нарын төлөө асрамж халамжийг тавьж чаддаг" гэдэг байв.
McDonald's-ынфилософийннэгхэсэгболүйлчлүүлэгчидтэйгээ ойр дотно, эелдэг, зөв боловсон харилцах явдал билээ. Настай үйлчлүүлэгч нь журамтай бөгөөд маш найзархаг хүмүүс байдаг. Ресторанд орж ирсэн хэнд ч найзархаг, уриалгахан хандаж чаддаг. Тэд,  бас бусад үйлчлүүлэгчийг бодвол  цэвэрч  нямбай байдаг.
Тэд явахаасаа өмнө ширээгээ маш сайхан цэвэрлэдэг байв. Настай үйлчлүүлэгчийг ирэх үед ямар нэгэн бөөгнөрөх, үйлчилгээ удаашрах явдал гардаггүй байв.Гэтэл настай хэрэглэгчийн тоо өсөж улмаар ресторанд ирж үйлчлүүлэх байдал улам нэмэгдсэн. Энэ нь бөөгнөрч, ресторан пиг дүүрэх, үйлчилгээ нэг хэвийн биш явагдах зэрэг асуудал гарч байв. Энэ нь настай хүмүүсийн ресторан болж хувирч, бусад хэрэглэгчийг ирүүлэхгүй хүсэл төрүүлэхэд нөлөөлж магадгүй юм. Мөн хурдан үйлчлэхгүй учраас ирэх хүмүүс өөр ресторанруу явж магадгүйд хүрэх талтай. Энэ байдалд Мэри дүгнэлт хийж гадаад дүр төрхөө өөрчлөх стратегийг боловсруулах шаардалагатайг ойлгож эхэлсэн.
Мс Donald's бол хурдан хоолны ресторан бөгөөд хэрэглэгчид нь "To eat and run" гэсэн байдлаар хүлээн зөвшөөрдөг. Тэрээр үйлчлүүлэгчээ хэвээр нь байлгах тэднийг татахын тулд Европын загвар ресторантай адилхан болгож имижээ өөрлөв. Ингэснээр хэрэглэгчид нь хэзээ ч яарахгүй хэдэн цагийн турш кофе ууж, найз нөхөдтэйгээ хөөрөлдөн суух тохилог орчинг бүрдүүлж чадна гэж үзэж байв.
Настай хэрэглэгчид нь түүний бий болгосон тав тух, боломжинд их л сэтгэл хангалуун байх бегөөд өдрийн 3-н цаг хүртэл кофе ууж хөөрөлдөн суусаар л байв.
Ярилиах асуудлууд:
1.    Настай үйлчлүүлэгчдийн талаарх Мэри Мариногийн одоогийн баримталж буй стратегийг үнэл.
2.    Одоогийн стратеги нь Мс Donald's-ын имижийг өөрчилж чадах уу?
3.    Цаашид Мэри Марино настай үйлчлүүлэгчийн зах зээлийн талаар юу хийх ёстой вэ?
4.    Настай үйлчлүүлэгчээ урамшуулах ёстой юу аль эсвэл тэднийг зөнд нь орхиж тоохгүй байх уу? Аль эсвэл тэднийг ятган сэнхрүүлэх үү?

Мэдлэг шалгах тест
1.  Маркетинг нь хэдэн ухагдахуунтай вэ?
а. 6                      б. 7                      в. 8
2.  Хүсэл шаардлагыг англиар юу гэдэг вэ?
а.  needs              б. demand          в. Wants
3.  Аль нь хүсэл шаардлагыг тодорхойлох вэ?
а.тухайлсан гачигдал
б. хүн өөрт дутагдаж байгаа зүйлээ мэдрэх мэдрэмж
в.  мөнгөөр хязгаарлагдсан хэрэгцээ
4.  Аль нь хэрэгцээний тодорхойлолт вэ?
v      а. хүсэл шаардлагын онцгой нэг хэлбэр юм
б.  дутагдаж гачигдаж байгаа бүх зүйлсүүд
в.  хүний хэрэщээг хангах бараа, үйлчилгээ
5.  1у|аркетингийн анхдагч санаа аль нь вэ?
а. хэрэгцээ       б. эрэлт              в. хүсэл шаардлага
6.  Дараах зүйлүүдээс аль нь бараа вэ?
а. цамц                                           б. хуулийн зөвлегеө
в. гоо сайхны үйлчилгээ             г. бүгд орно
7.  Хэлцэл гэж юу вэ?
а.  Хүссэн зүйлээ хэнээс ч хамаагүй сольж авах арилжаа
б.  2 этгээдийн хооронд явагдаж буй үнэ бүхий зүйлийн солилцоо юм.
в.  мөнгөөр хязгаарлагдсан хэрэгцээ юм
8.  Солилцооны хэлцэлээс ялгагдах онцлог нь юу вэ?
а.  Маркетингийн үндсэн ойлголт, шинжлэх ухааны судлагдахуун
б.  Маркетингийн үндсэн хэмжүүр нь болдог
в.  Маркетингийн мөн чанар нь болдог Маркетинг __„___^------________=------_------—-
9.  Бартерийн худалдаа гэж юу вэ?
а.  Барааг мөнгөөр солих үйл ажиллагаа
б.  Барааг бараагаар солих үйл ажиллагаа
10.  Аль нь буурч буй эрэлт вэ?
а.  сүмд ирэгчдийн тоо буурах
б.  өдрийн цагаар автобусны зорчигчдын тоо цөөрөх
в.  тухайн худалдан авагч ямар нэгэн барааг сонирхохгүй байх
11. Нуугдмал эрэлтийн үед маркетингийн зорилго юу вэ?
а. худалдан авагчдын итгэл, хүндэтгэл өөрчлөгдөж байгаа нөхцөлд эрэлтийн одоо байгаа төвшинг хадгалах явдал б\ уян хатан үнэ хэрэглэх
в. хүмүүсийн сонирхолыг жинхэнэ хэрэщээнд нийцэх бэлэн байгаа бараатай уялдуулах
12.  Аль нь буурч буй эрэлтийн маркетингийн зорилго вэ?
а.  барааны шинж чанарыг өөрчлөх
б.  шинэ зах зээл хайх в. хоёулаа орно
13.  Зохисгүй эрэлтэнд аль нь орох вэ?
а. мэс засал хийлгэх    б. галт зэвсэг     в. тариа хийлгэх
14.  Маркетингийн хоёрдогч санаа аль нь вэ?
а. хүсэл шаардлага      б. эрэлт
в.  солилцоо                     г. зөв хариулт байхгүй
15.  Аль нь физиологийн хүсэл шаардлаганд орохгүй вэ?
а. мэдлэг олгох               б. хоол,хүнс, хувцас
в. аюулгүй байдлаа хангах
16.  Маркетингийн иж бүрдэлийн эхний элемент аль нь вэ?
а. үнэ                  б. бараа             в. солилцоо
17.  Маркетингийн иж бүрдэлийг англиар юу гэдэг вэ?
a. marketing mix              б. 4Р                    в. market mix
18.  Эрэлт гэж юу вэ?
а.  худалдан авах чадвартай хэрэщээ
б.  хүсэл шаардлагын онцгой нэг хэлбэр
в. бүтээгдэхүүний мөнгөний хэмжээ
19. Эрэлт нь ямар ухагдахуунаас гардаг вэ?
а. хүсэл шаардлага      б. хэрэгцээ        в. бараа
20.  Бараа гэдэг ойлголт нь ямар ухагдахуунаас урган гардаг вэ?
а.хэрэгцээ                       б. эрэлт              в. солилцоо
21.  Маркетингийн шинжлэх ухааны эх үндэс ямар улс оронд анх тавигдсан бэ?
а. англид                          б. америкт        в. японд
22. Маркетингбол зар сурталчилгаа юм. Энэ нь макро маркетингийн тодорхойлолт мөн үү?
а. мөн                 б. биш
23.  Эрэлт нь мөнгөөр хязгаарлагдсан хэрэщээ юм.
а. мөн                 б. үгүй
24.    Маркетинг   нь   'market'   буюу   зах   зээл   гэсэн   грек   үгнээс гаралтай.
а. тийм                б. үгүй
25.    Солилцоо   явагдахгүй   бол   маркетингийн   үйл   ажиллагаа явагдахгүй. Энэ үнэн үү?
а. үнэн                б. худал
26.  Солилцоо нь албан ёсоор хуулийн хүрээнд явагддаг.
а. тийм                б. үгүй
27.  Хэлцлийг англиар юу гэдэг вэ?
a. exchange      б. transaction                   в. demand
28.  Маркетинг гэдэг нь борлуулалтын үйл ажиллагаа юм.
а. тийм                б. үгүй
29.    Хэрэглэгч   барааг   худалдан   авснаар   маркетингийн   үйл ажиллагаа дуусгавар болно.
а. тийм                б. үгүй
30. Маркетингийн эцсийн шат аль нь вэ?
а. зах зээлээ судлах     б. урамшуулах в. сэтгэл ханамжийг судлах
31.   Солилцоо нь маркетингийн хүрээн дэх үндсэн хэмжүүр нь болдог.
а. тийм                б. үгүй
32.  Ажилчин хөлсөлж авах нь микро маркетингийн асуудал мөн үү?
а. тийм                б. үгүй
33. Үйлдвэрлэж чадаж байгаа бол борлуулж чадна гэдэг нь ямар
үзэл баримтлал вэ?
а. борлуулалтын    б. үйлдвэрлэлийн   в. барааг бүтээх *
34.   Маркетингийн  чиг баримжаатай  пүүсүүд нь бүтээгдэхүүнээ
эхэлж үйлдвэрлэчихээд дараа нь борлуулалтаа боддог. а. тийм                б. үгүй
35.    Маркетингийн   үзэл   баримтлал   нь   зөвхөн   ашгийн   төлөө байгууллагад хэрэглэгддэг.
а. тийм                б. үгүй
36.  Үйлдвэрлэлийн чиг баримжаатай пүүсүүд нь бүтээгдэхүүний борлуулалтаас ашиг олохыг эрмэлздэг.
а. тийм                б. үгүй
37.    Маркетингийн   чиг   баримжаатай   пүүсүүд   нь   хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангаснаас ашиг олохыг эрмэлздэг.
а. тийм                б. үгүй
38.   Хүний эрэлт хэрэгцээг хангаж чадах зах зээл дээр байгаа үйлчилгээнээс бусад бүх зүйлийг бараа гэнэ.
а. тийм                б. үгүй
39.   Үйлдвэрлэл болон  маркетинг нь хамтдаа эдийн засгийн 4 үндсэн ашиг тусыг нийлүүлдэг.
а. тийм                б. үгүй
40. Аль нь уламжлалт маркетингийн тодорхойлолт вэ?
а.  зах зээлээ судалж, эрэлт хэрэгцээг илрүүлэх
б.  барааны хөдөлгөөн, түүнтэй холбоотой асуудлыг судлах
в.  хэрэглэгчдэд урамшуулал үзүүлэх
41.  Хэрэглэгчийг англиар юу гэдэг вэ?
a. customer       б. custemers     в. consumer
42.  Хуваарилалтын суваг нь тугээлтийн суваг гэсэн үг юм.
а. тийм                б. үгүй
43.  Бараа нь биет бодит зүйлээр хязгаарлагддаг.
а. тийм                б. үгүй
44.  Үйлдвэр байгууллагын хэрэглэгчид эцсийн хэрэглэгчид мөн үү?
а. мөн                 б. биш
45.  Маркетинг нь зах зээл судлалын ухаан юм.
а. тийм               б. үгүй
46.  Маркетинг гэдэг нэр томъёо ньанх 1860 онд Англид гарч ирсэн.
а. тийм               б. үгүй
47.  Монголын Маркетингийн Холбооны \ МоМХ\ ерөнхийлөгч хэн бэ?
а. Батжаргал    б. Дагвадорж    в. аль нь ч биш
48.  МоМХ хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
а. 1993              б. 1994              в. 1995
49.  Маркетингийн менежерийг "Маркетер" гэж нэрлэдэг.
а. тийм                б.үгүй
50; Маркетинг бол шинжлэх ухаан юм. а. тийм                б. Үгүй
51.  Маркетингийг 2 утгаар тодорхойлж авч үздэг.
а. тийм                б. Үгүй
52.  Маркетинг нь хэдэн төрөлтэй вэ?
а. 3                      6.2                      в. зөв хариулт байхгүй
53.   Хамгийн чанартай  удаан эдэлгээтэй,  үзэмж сайтай  барааг хэрэглэгчид илүү их таашаадаг гэдэг нь ямар үзэл баримтлал вэ?
а. барааг бутээх      б. маркетингийн             в. үйлдвэрлэлийн
54.  Арилжаа(солилцоо) нь хэдэн хэлбэртэй вэ?
а. 4                    б. 3                    в.2
55.  Маркетингийн ендер мэдлэгтэй боловсон хүчнийгхэн гэдэг вэ? а. зах зээл судлаач    б. зах зээлийн мэргэжилтэн      в. маркетерч
56.    Маркетингийн   нийгэм   ёс   суртахууны   үзэл   баримтлалын, маркетингийн үзлээс ялгагдах ялгаа аль нь вэ?
а. хэрэгцээ       б. ашиг               в. нийгмийн сонирхол
78.  Аль нь борлуулалтын үзлийн анхаарал тавих цэг вэ?
а. хэрэгцээ        б. бараа             в. хэрэглэгчид
79.  Маркетингийн үзлийн анхаарал төвлөрөх цэг нь аль вэ?
а. бараа             б. хэрэгцээ       в. аль нь ч биш
80.  Маркетингийн мөн чанар аль нь вэ?
а.  харилцаа холбоо тогтоох байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа
б.  эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн солилцоо юм
в.  урт удаан хугацаан дахь байгууллагын төлөвлөлт
81.  Маркетингийн нийгэм ёс суртахууны үзлийн 3 цэг аль нь вэ?
а.  ашиг, хэрэгцээ, бараа
б.  бараа, ашиг, нийгмийн сонирхол
в.  хэрэщээ, ашиг, нийгмийн сонирхол
82.  Аль нь сөрөг эрэлт вэ?
а.  хүний эрүүл мэнд, нийгмийн ёс заншилд харш бараа үйлчилгээтэй холбогдож гардаг эрэлт
б.  тухайн бараа үйлчилгээнд хэрэглэгчид илэрхий дургүйцэх үзэгдэл
в.  аль нь ч биш
83.  Хэрэгцээг хайж олоод ханга, Бараагаа биш хэрэглэгчээ хайрла. Энэ нь ямар үзэл вэ?
а. борлуулалтын үзэл                (б! маркетингийн үзэл
в. маркетингийн нийгэм ёс суртахууны үзэл
84. Нөхөж бич.....-ийн зах зээл гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
эрэлт,   нийлүүлэлтээс  бага  байж,  худалдан   авагчид  илүү  эрх эдэлхийг хэлнэ.
85.  Аль нь хэт эрэлт вэ?
а.  үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чадавхиас давсан бараа үйлчилгээний онцгой нэмэгдсэн эрэлт
б.  үйлдвэрлэлийн боломжит хэмжээнээс хэрэглэгчид илүү ихээр хүсэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр илэрдэг эрэлт
86.  Маркетингийн.боломж гэж юугхэлдэг вэ?
а.  тухайн зах зээл дээр ашиг олж болохуйц ирээдүйтэй чиг хандлага
б.  тухайн пүүсийн өрсөлдөх давуу тал
в.  хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээ явуулах
87.  Шинэ зах зээл хайж олох албан бус арга аль нь вэ?
а.  сонин сэтгүүлээс хайх
б.  барааг боловсруулах арга
в. бараа ба зах зээлийн сүлжээний арга
88.  Шинэ зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн гаргах нь ямар стратеги вэ?
а.  Бүтээгдэхүүнийг өргөжүүлэх
б. зах зээлийн сүлжээний арга в. диверсификаци
89.  Пүүс зах зээл дээрх боломж бүрийг заавал ашиглах ёстой юу?
а.  тиим               6.'үгүи
90. Хуучин зах зээлд хуучин бүтээгдэхүүн гаргах нь ямар стратеги вэ?
а. гүн нэвтрэх   б. өргөжих        в. бараагаа шинэчлэх
91.  Зах зээлд гүн нэвтрэх стратеги нь:
а. хуучин зах зээлд хуучин бараа гаргах
б.  хуучин зах зээлд шинэ бараа гаргах
в.  шинэ зах зээлд хуучин бараа гаргах
92.  Маркетингийн удирдлагын үйл ажиллагаа гэж юуг хэлэх вэ?
а.  бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгох
б.  эрэлтийг удирдах
в.  төлөвлөх, зохион байгуулах
93.  Маркетингийн эрхэм зорилго нь :
а.  зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл
б.  хамгийн эцэст хүрэх зүйл в. аль нь ч биш
94.  Пүүс байгууллагад эрхэм зорилго хэд байдаг вэ?
а. 3                      б. 2(В,'                 1 г. бүгд буруу
95.  Тактик нь:
а. зорилгод хүрэх зам   б.стратегийг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл
в.  арга замаа оновчтой төлөвлөх
96.  Бодлогыг ямар түвшинд хэрэгжүүлдэг вэ?
а. дээд                б. дунд               в. доод        г. бүх түвшинд
97.  Стратеги юунаас урган гардаг вэ?
а. тактик                           б. бодлого                       (^зррилго
98.  Аль нь бодлого вэ?
а.  барааны үнийг 15%-иар өсгөв
б. зардлыг 0,5%-иар бууруулав
в.  хамгийн сүүлд явсан хүн гэрлээ унтраа
99.  Аль нь ерөнхий зорилт вэ?
а. 18-25 насныханд зориулагдсан иж бүрэн гоо сайхны үйлчилгээ /tj/зах зээлийн ногдох хэсгийг нэмэгдүүлэх
100.  Маркетингийн зардлыг бууруулахад ямар стратегийг хэрэглэх вэ?
а.  уралдаан зохион байгуулах
б.  үнээ өсгөх
в.  хадгалалт, хамгаалалтанд онцгой анхаарах
101.  Хэмжиж болохуйц зорилт аль нь вэ?
а.  2 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15%-иар нэмэгдүүлэх
б.  зах зээлд өсөх
в.  3 хүнийг Гавайн амралтанд явуулах
102.  Аль нь өртгөөрөө давамгайлах стратеги вэ?
а.  барааныхаа чанараа хошуучлах
б.  зах зээлийн үнээс доогуур үнэ баримтлах
в.  хариулт байхгүй
10З.Аль нь төвлөрөх стратеги вэ?
а.  чанартай үйлчилгээ үзүүлэх
б.  үнээ 10% бууруулах
в.  0-5 насныханд зориулж хүүхдийн будаа үйлдвэрлэх
104. Бостан Консалтын групп нь ямар төрлийн пүүс вэ?
а. үйлдвэрлэл эрхэлдэг              б. үйлчилгээ үзүүлдэг
в. удирдлагын зөвлөгөө өгдөг
105.  Хэмжээ ихтэй салбаруудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
а. дагнасан                      б. бутархай                      в.зогсонги
106.  Шинэ зах зээл хайж олох бараа ба зах зээлийн сүлжээний арга
а. албан ёсны                                б. албан ёсны бус
в. энгийн судалгааны арга юм
107.  Стратегийн төлөвлөлтөөс, маркетингийн телөвлөгөөний ялгаа юу вэ?
а. хугацаа урт                 б. олон зүйлийг хамарсан
в, илүү нарийвчилсан
108.  Диверсификаци өсөлтийг пүүсд маш их боломж байгаа үед ашигладаг
а. тийм                              б. үгүй
109.  Маркетингийн орчин гэж юуг хэлдэг вэ?
а.  гаднаас нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд
б.  дотоодоос нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд
в. Гаднаас ба дотоодоос нелөөлж буй бүх хүчин зүйлүүд
110.  Аиь нь дэд микро орчинд орох вэ?
а. өрсөлдөгч                    б. байршил                      в. хэрэглэгч
111. Нөхөж бич. Пуүсийн үйл ажиллагаанд болон микро орчны хүчин .чүйпүүдэд хүчтэй нөлөөлөл үзүүлдэг ба тэрхүү нөлөөлөлд нь хяналт тавих боломжгүй хүчин зүйлүүдийн нийлбэр цогцыг.... .... орчин гэнэ.
112.  Түншлэлийн зах зээлийн хэдэн хэлбэр байдаг вэ?
а. 3                                 б. 4                                 в. 5
113.  Нөхөж  бич
..........орчин нь хүн амын тоо, түүний нягтралыг судалдаг  ухаан юм.
114. Аль НЬ пүүсийн удирдлагад хянагддаггүй хүчин зүйл вэ?
а. маркетингийн иж бүрдэл       б. ажиллах хүч  в. Хэрэглэгчид
115.  Олигополь зах зээл дээр өрсөлдөгчдийн тоо :
а. Олон                б. цөөн                в. өрсөлдөгч байхгүй
116.  Монополь зах зээл дээр бүтээгдэхүүн нь:
а. ижил     б. бараг ижил   в. онцгой "орлуулах бараагүй"
117.  Чөлөөт өрсөлдөөнт зах зээл дээр үйлдвэрлэл явуулахад:
а.  маш амар                    б. амар                             в. хэцүү
118.  Олигополь зах зээл дээр өрсөлдөгчийн хэмжээ:
а.том                                б. дунд                              в. жижиг
119.  Маркетингийн зуучлагчид гэж хэн бэ?
а. нийлүүлэлт хариуцдаг мэргэжилтэнгүүд
б. барааны дамжих хөдөлгөөнд туслалцаа үзүүлдэг
мэргэжлийн хүмүүс
в. барааны хариуцлагыг өөртөө бүрэн хүлээдэг
борлуулалтын ажилтнууд
120.  Пүүсийн удирдлагад бүрэн хянагддаг хүчин зүйлүүд аль нь вэ?
а. зуучлагчид        б. хөрөнгө нөөц        в. хүн амын өсөлт
121.  Хянагддаггүй орчинд гадаад орчны хүчин зүйлүүд ордог.
а. тийм                              б. үгүй
122.  Маркетингийн орчинг юу гэж ангилдаг вэ?
а. макро ба микро          б. Макро        в. Микро
123.  Аль нь микро орчинд орохгүй вэ?
а. байршил          б. зуучлагчид       в. бэлтгэн нийлүүлэгчид
124.  Макро орчны хүчин зүйл нь удирдлагад хянагдах уу?
а. тийм                              б. үгүй
125.  Маркетингийн орчны хүчин зүйлүүд нь:
а. удирдлагад хянагддаг            б. хянагддаггүй
в. янз бүр                                        г. зөв хариулт байхгүй
126.  Худалдааны зуучдад аль нь орох вэ?
а.  зээл санхүүгийн зуучид
б.  бэлтгэн нийлүүлэгчид зуучид     
в. бөөний зуучид
127.  Аль нь бэлтгэн нийлүүлэгчид вэ?
а.  барааны хөдөлгөөнд туслалцаа үзүүлдэг
б.  шаардагдах тоног төхөөрөмж, түүхий эд материалаар хангагчид
в. бараа бүтээгдэхүүнийгхудалдан борлуулагчид
128.  Аль нь хүн ам зүйн хүчин зүйлд орохгүй вэ?
а. хүүгийн хэмжээ          б. хүн амын өсөлт
в. боловсролын түвшин
129.  Аль нь макро орчны ерөнхий шинж тэмдэг вэ?
а. удирдлагад хянагддаг              б. өсөх хурдтайгаар дээшилдэг  
в. пүүсийн үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг
130.  Дэд микро орчны шинж тэмдэг аль нь вэ?
а. бүрэн хянагддаг              б. пүүсийн гадна оршдог
в.шууд бус нөлөөлдөг
131.  Микро орчны хүчин зүйл нь пүүсийн үйл ажиллагаанд :
а. шууд нөлөөлнө                         б. шууд бус нөлөөлнө
в. аль аль нь биш
132.  Аль нь макро орчны хүчин зүйл биш вэ?
а. цаг агаар           б. эрэлтийн хэмжээ        в. барааны үнэ
133.   Маркетингийн   мэдээлэлийн   систем  /ММС/  нь  хэдэн  дэд системтэй вэ?
а. 2                      б.З                       в.4
134.ММС нь тогтмол үйл ажиллагаатай систем юм.
а. тийм                б. үгүй
135.    Маркетингийн   судалгаа   нь   голдуу   гадны   мэдээлэлийг боловсруулдаг.
а. тийм                б. үгүй
136.  ММС нь маркетингийн судалгааны систем /МСС\-ээс ялгагдах онцлог нь:
а.  өөр дэд системийг агуулж байдаг
б.  ММС-ийн эх үүсвэр болдог
в.  өнгөрсөн үеийн мэдээлэлийг голдуу анхаардаг
137.  Маркетингийн судалгааны үндсэн хэдэн арга байдаг вэ?
а. 2                      б. 3                      в.4
138.  Маркетингийн судалгаа нь хэдэн хэрэгсэлтэй вэ?
а. 4                      б. 3                      в.2
139.  Аль нь асуулгын аргад орохгүй вэ?
а. ажиглалт      б. утас                в. шуудан
140.  Аль нь судалгааны төрөл /дизайн/ вэ?
а. ажиглалт       б. туршилт       в. шинжих
141.  Аль нь тодруулах судалгааны хэлбэр вэ?
а. суурин            б. шинжих          в. учир шалтгаан
142.  Судлаач үзэг, цаасны тусламжтайгаар тухайн үйл хөдлөлийг
ажиглах нь:
|а. Ил ажиглалт                    б. далд ажиглалт
143.  Тодруулах судалгаа нь хэдэн хэлбэртэй вэ?
а. 4                  б. 3                в. 2
144.  Анхдагч судалгаа гэдэг нь:
а.  шинээр явуулах гэж буй судалгаа
б.  урьд өмнө цуглуулсан бэлэн мэдээ баримт
в.  аль нь ч биш
145.  Мэдээллийн хэдэн эх үүсвэр байдаг вэ?
а.4                      б. 3                      в.2
146.  Пүүсийн өөрийн тайлан мэдээ нь мэдээлэлийн аль эх үүсвэрт
орох вэ?
а. анхдагч          б. хоёрдогч       в. дотоодын
147.  Туршилтын судалгааны хэлбэр аль нь вэ?
а. суурин судалгаа                       б. түүвэр судалгаа
в. сорилын зах зээлийн судалгаа
148.  Маркетингийн судалгаа гэж юу вэ?
а.  мэдээлэлийн тусламжаар шийдвэр гаргах
б.  ямар нэгэн асуудалыг шийдвэрлэх зорилгоор шинээр мэдээлэл цуглуулах үйл явц
в.  мэдээлэлийг удирдах үйл явц
149.  Анкетын асуултын задгай хэлбэр гэдэг нь:
а.  хариулах хэлбэрийг сонгох боломж олгох
б.  хариулагчид өөрөө хариулах боломж олгох
150.  Судалгааны тайланг ямар хэлбэрээр гаргаж болох вэ?
а.аман                б. бичиг                      в. аль алинаар нь
151.  Анкетын асуултыг хэлбэрийнх нь хувьд хэд ангилдаг вэ?
а. 4                      б. 3                      в. 2
152.  Гарын дор ашиглагддаг, хамгийн ойр дөт мэдээлэл бол.....
мэдээлэл юм.
153.   Гадаад мэдээлэлийн систем нь маркетингийн менежерийг хамгийн сүүлийн үеийн үр дүнтэй мэдээлэлээр хангаж байдаг.
а. тийм                б. үгүй
154.  Валютын ханшийн мэдээ нь ямар системийн мэдээлэд орох вэ?
а.  гадаад мэдээлэлийн систем
б.  дотоод тайлангийн систем
в.  судалгааны систем
155.  Ажиглалтын арга нь асуулга болон туршилтын аргын завсрын арга юм.
а. тийм                б. үгүй
156.  Ажиглалтын арга нь бусад судалгааны аргатай байнга хамт явагдаж байдаг.
л. шйм                б. үгүй .
157.    Лабораторын   туршилт   нь   химийн   лабораторид   хийдэг туршилттай  төсөөтэй юу?
а.  Төсөөтэй       б. төсөөгүй
158.  Газар зүйн тодорхой хүрээнд бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэхийг .............зах зээл гэнэ.
159.Маркетингэд  хийгддэг  туршилтанд  хамаарах  хувьсагчдыг юугаар төлөөлүүлэн авч үздэг вэ?
a борлуулалт ба ашгаар
б. маркетингийн иж бүрдэлийн элементээр
160.   Тусгайлан судалж буй юм үзэгдлийг ерөнхий нийдэм буюу . . .....ГЭНЭ
183.ҮБЗЗ-ийн эрэлт нь өргөн хэрэглээний зах зээлийн эрэлтээр тодорхойлогддоггүй .
а. тийм                б. үгүй
184. ҮБЗЗ-ийн эрэлт нь:
а. уян хатан      б. уян хатан бус
185.ҮБЗЗ-ИЙН эрэлт нь огцом өөрчлөгдөхгүй.
а. тийм                б. үгүй
186.ҮБЗЗ нь өргөн хэрэглээний зах зээлийг /ӨХЗЗ/ бодвол хэмжээ нь:
а. бага б. дунд                              в. том                    г. янз бүр байна
187.  ҮБЗЗ нь байршилын хувьд:
а.төвлөрсөн                     б.төвлөрсөн
188.   ҮБЗЗ-ийн худалдааны  ажилтанууд нь  илүү их мэргэшсэн байдаг уу?
а. тийм                                        б. үгүй
189.  ҮБЗЗ-ийн худалдан авах үйл ажилагаанд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл нь:
а.  улстөрийн                             б. байгууллагын в. орчны хүчин зүйл
190.ҮБЗЗ-ИЙН худалдан авах үйл ажилагаанд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл нь:
а.байгуулагын худалдан авах чадвар
б.  орчны хүчин зүйл в. хувь хүний онцлог шинж
191.  Нөхөж бич...............гэдэг нь барааг дамжуулан
худалдахын тулд олж авсан эсвэл түүнийг өертөө аши гтай байдлаар бусад хэрэглэгчдэд түрээслэн өгч байгаа хүмүүс байгуулагууд юм.
192.  Аль нь аж үйлдвэрийн /АҮ/ хэвтээ зах зээл вэ?
а.  АҮ-ийн бүтээгдэхүүнийг олон салбарууд хэрэглэж байвал
б.  АҮ-ийн бүтээгдэхүүнийг цөөн салбарууд хэрэглэж байвал
в.  АҮ-ийн бүтээгдэхүүнийг нэг салбар хэрэглэж байвал
193.  ҮБЗЗ-ийн бараа худалдан авах сүүлчийн үе шат нь:
а.  бэлэн нийлүүлэгчээ сонгох
б.  судалгаа явуулах
в.  ажлаа үнэлэх 6а хянах
194.  Өөрчлөлтгүйгээр бараа худалдан авах үйл ажилагаанд гаргах шийдвэрийн тоо нь:
а. олон                          б. цөөн                в. бүр цөөн
195. Өөрчлөлтгүйгээр бараа худалдан авах үйл ажилагааны хэлбэр нь энгийн ба өртөг багатай барааны хувьд хялбар хийгддэг.
а. тийм                          б. үгүй
196.  ҮБЗЗ-ийн бараа худалдан авах үйл ажилагаанд мэргэжлийн бус хүмүүс ч байдаг.
а. тийм                          б.үгүй
197.  Худалдан авах төвийн "үүд баригчид" гэж хэнийг хэлэх вэ?
а.  үйл ажиллагаанд нөлөөлөгчид
б.  юуг худалдан авахад нь туслалцаа үзүүлэгчид
в.  мэдээлэлийн урсгалыг хянагчид
198.ҮБЗЗ-ИЙН  худалдан  авагчдын  зан  төлөвийн  хэдэн  хэлбэр байдаг вэ?
а. 2                   б. 3                      в. 4
199. ҮБЗЗ-ийн худалдан авагчидын нарийн нийлмэл зан телөв нь : а. таних тэмдэгийн ялгаа их ба бэрхшээл бага
б.таних тэмдэг ба бэрхшээл аль аль нь их
в. таних тэмдэгийн ялгаа бага, бэрхшээл ч бага
200.  Ямар пүүсийн хувьд шинэ зорилгыг шийдвэрлэх зорилготой худалдан авах үйл ажилагаа явагддаг вэ?
а.  орон нутгийн пүүстэй хамтран ажиллаж байгаа
б.  олон дахин давтан худалдаа хийж байгаа пүүсүүд
в.  анх удаа шинээр бараа үйлчилгээ худалдан авч буй пүүсүүд
201.  Ямар худалдан авах үйл ажиллагааны хэлбэрийн үед хамгийн цөен шийдвэрийггаргадаг вэ?
а. өөрчлөлттэйгээр                  б. өөрчлөлтгүйгээр
н. шинэ зорилгыг шийдвэрлэх зорилготой
202 .Зуучлах худалдаачдыг барааных нь нэр төрлөөр хэд ангилдаг
вэ?
а.4                   б. 3                      в. 2
203.   Нөхөж бич  .............  нэр төрлийн зуучлах худалдаачид нь
зөвхөн нэг үйлдвэрлэгчийн нэг төрлийн барааг худалдаалдаг.
204.  Аль нь өргөн нэр төрлийн зуучлах худалдаачид вэ?
а.  нэг үйлдвэрлэгчийн олон  нэрийн барааг зуучилж байгаа бол
б.  олон үйлдвэрлэгчийн олон нэр терлийн барааг зуучилж байгаа бол
в.өөр хоорондоо холбоо бүхий барааны хэд хэдэн төрлийг зуучилж байгаа бол
205.   Аль нь зуучлах худалдаачидын худалдан авах шийдвэрт хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл вэ?
а. байгууллагын онцлог                        б. орчны хүчин зүйл
в.  хувь хүний онцлог шинж
206.  Нөхөж бич..............зах зээл гэдэг нь төрийн үндсэн
үүргүүдийг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай барааг худалдан авах эсвэл түрээслэн авдаг засгийн газрын болон орон нутгийн байгууллагууд юм .
207.  Улсын байгууллагын зах зээлийн /УБЗЗ/ бусад зах зээлээс ялгагдах онцлог нь:
а.  хямд үнэ дуудсан бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгодог
б.  барааны чанарыг эрхэмд үздэг
в.  нийгмийн янз бүрий..н бүлгүүд ажиглаж байдаг
208.  УБЗЗ-ийн худалдан авах үйл ажилгаанд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл аль нь вэ?
а. орчны хүчин зүйл        б. байгууллагын онцлог шинж в. хувь хүний онцлог шинж
209.  Улсын байгууллагын худалдан авах үйл ажиллагаа нь хэдэн хэлбэртэй вэ?
а.4                   б. 3                      в. 2
210.  Аль нь УБЗЗ-ийн худалдан авах үйл ажиллагааны нээлттэй хэлбэр вэ?
а. хамгийн хямд үнэ санал болгосон худалдагчийг сонгох
б.  хэд хэдэн бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллах
в.  гэрээний үндсэн дээр хамтран ажиллах
211.  ҮБЗЗ-ийн бараа худалдан авах үйл ажиллагааны 3 хэлбэр байдаг.
а. тийм                          б. үгүй
212.   Суурь  тоног /төхеөрөмжийн  худалдан  авалтанд  олон  хүн оролично.                   \
а. тийм                          б. үгүй
213.    ҮБЗЗ-ийн    бараа   худалдан   авах    шийдвэр   гаргах   үйл ажиллагааны эхний үе шат нь аль нь вэ?
а.  барааны шинж чанарыг үнэлэх
б. хэрэгцээгээ ерөнхийд нь тодорхойлох
в. асуудлыг ойлгож ухаарах
214.  Хэрэглэгчийи зах зээл /Х33/-ийг хэд ангилдаг вэ?
а.2                   б. 3                      в. 4
215.  Хувийн хэрэглээнд зориулж бараа үйлчилгээг худалдан авч буй хүмүүсийг...........гэнэ
216.  11охож бич. Хэрэглэгчийн ухамсарын хар хайрцаг нь 2 хүчин зүйлээс бүрддэг.
а. худалдан авах...........
б.  худалдан авах шийдвэр гаргах үйл явц
217   Аль нь  маркетингийн бус өдөөх хүчин зүйл вэ?
а. бүтээгдэхүүн      б. урамшуулал       в. цагагаар
218    Хэрэглэгчийн  худалдан авах төлөвт нөлөөлдөг өдөөгч хүчин зүйлүүдийг  хэд ангилдаг вэ?
а. 2                   б.З                       в. 4
219.  Aль нь маркетингийн өдөөх хүчин зүйл вэ?
 а. Сав баглаа боодол    б.хүн амын өсөлт     в. хуулийн зөвлөгөө
220   Хэрэглэгчийн бараа худалдан авах зан төлөвт хамгийн их нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл нь:
а.  ниигмийн            б. соёлын                   в. хувийн
221.  Хэрэглэгчийн бараа худалдан авах зан төлөвт хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл нь:
а.хувийн       б.сэтгэл зүйн   в.нийгмийн
222.  Аль нь нийгмийн хүчин зүйлд орох вэ?
а.  мэдээлэл зөвлөлдөх бүлэг
б.  нийгмийн анги                       в. насхүйс
223.  Аль нь хувийн хүчин зүйлд орохгүй вэ?
а. орлого       б. өрх бүл          в. боловсролын түвшин
224.  Хэрэгцээний шатлалыг хэн зохиосон вэ?
а. Адам Смит     б.Абрахам Маслоу       в. Филип Котлер
225.  Аль нь сэтгэл зүйн хүчин зүйлд орох вэ?
а. үнэлэмж ба харьцаа     б. өрхийн амьдралын мөчлөг
в.  ажтөрех ёс
226.  Хэрэглэгчийн бараа худалдан авах шийдвэр гаргах эхний үе шат аль нь вэ?
а. мэдээлэл хайх       б. мэдээлэл цуглуулах в. үнэлэлт өгөх            г. зөв хариулт байхгүй
227.  Аль нь мэдээлэлийн хувийн эх сурвалж вэ?
а. найз нөхөд     б. худалдаачид   в. радио телевиз
228.  Худалдааны эх сурвалж нь...........үүрэгтэй байдаг.
229.  Хувийн мэдээллийн эх сурвалжын мэдээлэл нь илүү их...........байдаг
230.  Сэтгэл ханамж дундуур хэрэглэгч ямар үйлдэл хийх вэ?
а. барааг буцаах                       б. хэрэглэхгүй байх
в. хэн нэгэнд бэлэглэх            г. бүгд зөв
231.  Нөхөж бич.
 Хэрэглэгч барааг сонголт хийж худалдан авах үед 2 хүчин зүйл нөлөөлдөг.
а. бусад хүмүүсийн нөлөе     б..................
232.  Аль нь хэрэглэгчийн бодит орлого вэ?
а. цалин          б. цамц        в. найз нөхөдийн дэмжлэг
233.Барааг худалдан авсаны дараах байдал нь:
а. сэтгэл өндөр    б. сэтгэл дундуур     в. аль аль нь
234. Эцсийн хэрэглэгчид гэдэг нь өргөн хэрэглээний зах зээл юм.
а. тийм            б. үгүй
235.Хэрэгцээний шатлалын хамгийн суурь хэрэгцээ нь аль вэ?
а. нийгмийн   б. физиологийн     в. аюулгүй байдлын
236.  Хэрэгцээний шатлалын хамгийн дээд хэрэгцээ нь:
а. нийгмийн   б. өөрийгөе хүндэтгүүлэх   в. өөрөө батжих
237.  Ашгийн бус байгууллагад маркетингийн үйл ажиллагаа яваг-дах уу?
а. явагдана   б. явагдахгүй
238.  Ашгийн бус ихэнх байгууллагууд бодит бүтээгдэхүүн гэхээс илүү үйлчилгээг санал болгодог.
а. тийм            б. үгүй
239.  Аль нь ашгийн бус байгууллага вэ?
а.  улс төрийн нам      б. сүм хийд в. сургууль    г. бүгд орно
240.  Аль нь цэвэр үйлчилгээ вэ?
а.машины үйлдвэр бүтээгдэхүүндээ баталгаат засвар хийх
б.  хүүхэд асрах           в. үсчин, гоо сайханы үйлчилгээ
241.  Үйлчилгээ нь бүтээгдэхүүн мөн үү ?
а. мөн                    б. биш
242.  Үйлчилгээ нв эх үүсвэрээрээ...........холбоотой.
243.  Үйлчилгээний чанар нь:
а.нэгхэвийн        б. нэгхэвийн бус
244.  Үйлчилгээ нь үл.............шинжтэй.
245.  Үйлчилгээг хадгалж болох уу?
а. болно          б. болохгүй
246.  Хилээр оруулах бараанд ногдуулдаг татварыг............гэнэ.
247.  Тухайн барааны тоо хэмжээнд хязгаар тогтоохыг.......гэнэ.
248.0У-ын зах зээлийн орчинд хамгийн их нөлөө узүүлдэг орчин нь аль вэ?
а. эдийн засаг             б. улстөр           в. соёл
249.  Аль нь соёлын орчны хүчин зүйл вэ?
а. улсын зохион байгуулалт    б. боловсролын түвшин в. валютын хязгаарлал
250.  Аль нь гадаад зах зээлд гарах арга зам вэ?
а. экспортлох              б. хамтран үйлдвэр эрхлэх
в. лиценз худалдаж авах       г. бүгд орно.
251.   Аль нь гадаад зах зээл дээр гарах гэрээгээр үйлдвэрлэл
эрхлэх арга вэ?
а.үйлдвэрлэлийн ба маркетингийн хүчээ нэгтгэх
б.  орон нутгийн үйлдвэрүүдтэй хамтрах
в.  удирдлагын хүрээнд "ноу хау" олгох
252.  Аль нь гадаад зах зээл дээр гарах хамгийн бүрэн хэлбэр вэ?
а. экспортлох             б. хэлэлцээрээр удирдах
в. шууд хөрөнгө оруулах 253.Аль нь шууд экспорт вэ?
а.  бие даан худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол
б.  ямар нэгэн зуучлагч ашиглаж байгаа бол
254.  ОУ-ын зах зээлийн үйл ажиллагааг шинээр эхэлж байгаа пүүсүүд нь ихэвчлэн шууд бус экспортыг хэрэглэдэг.
а. тийм            б. үгүй
255.Гадаад зах зээл дээр гарах шууд хөрөнгө оруулах хэлбэрийн
хяналт ямар байдаг вэ?
а. ендөр        б. дунд          в. сул        г. хяналтгүй байна
256.  Гадаад зах зээл дээр гарах хамтран ажиллах хэлбэрийн уян
хатан байдал:
а. өндөр          б.дунд           в.бага байна
257. Гадаад зах зээл гарах шууд хөрөнгө оруулхад уян хатан байдал бага байдаг.
а. тийм            б. үгүй
258 .Гадаад зах зээл дээр гарахад пүүсүүд нь идэвхжүүлэлтийн хэдэн хэлбэрийг ашигладаг вэ?
а. 4                   б.З                   в.2
259.   Нөхөж бич.  Үйлдвэрлэгч  гадаад зах  зээл дээр  бараагаа худалдахдаа дотоод зах зээлээс хямд худалдахыг.............гэнэ.
260.  Гадаад зах зээлийн хэрэглэгчидэд барааг хүргэж өгөх хэдэн суваг байдаг вэ?
а.4                    б.З                       в.2
261.  Гадаад зах зээл дээр гарах хамгийн энгийн арга нь:
а.  шууд хөрөнгө оруулах
б.  экспортлох
в.  хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийх
262.  Гадаад зах зээлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эдийн засгийн хүчин зүйлд аль нь орохгүй вэ?
а. аж ахуйн бүтэц б. орлогын хувиарлалт в. хэлний ялгаа
263.  Гадаад зах зээл дээр гарахад хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх асуудал аль нь вэ?
а.  гадаад зах зээл дээр ямар аргаар гарах тухай
б.  орчныг судлах
в.  ямар зах зээлд гарах тухай
264.Гадаад зах зээл дээр гарахдаа пүүсүүд ихэвчлэн хямд үнийн бодлого баримталдаг.
а. тийм            б. үгүй
265.   Аль нэг улс оронд өөрийн барааг худалдахыг гадаад зах зээлийн үйл ажиллагаанд оролцож байна гэж үзэж болох уу?
а. тийм            б. үгүй
266.  Дахин давтан ашиглахад эдэлгээ даадаг бараа нь эдэлгээний хувьд:
а. удаан          б. түргэн             в. аль нь ч биш
267.  Ашиглалтын нэг буюу хэд хэдэн мөчлөгт бүрэн хэрэглэгддэг материаллаг зүйлүүд нь:
а.  удаан эдэлгээтэй
б.  түргэн эдэлгээтэй
в.  аль нь ч биш
268. Нөхөж бич. Барааны .........нь тухайн үйлдвэрлэгчийн бараа
үйлчилгээг өрсөлдөгчийнхөөс ялгах, эсвэл нэг худалдагч юмуу нэг хэсэг худалдагчийн бараа үйлчилгээг ижилсгэхэд зориулагдсан нэр, томьёо, тэмдэг, бэлэг тэмдэг, зураг юмуу тэдгээрийн хослол юм .
269 .Нөхөжбич...........бараагхооронд ньижилсгэх, ялгах, хадаглах,
тээвэрлэхэд чухал үүрэгтэй.
270.  Аль нь санамсаргүй бараа вэ ?
а. торт             б. шүхэр             в. толь бичиг
271.  Нөхөж бич. Too хэмжээний хувьд цөөхөн, олдоц багатай, бусад бараанаас содон, чанарлаг, цаг хугацаа хүч мөнгө хайрлахгүй хөөцөлдөж авдаг барааг.........гэнэ.
272.    Тухайн барааг худалдан авахад хүч, цаг хугацаа бага зарцуулдаг. ӨХБ-ы ямар төрөл вэ?
а. тусгай        б. тохиромжтой              в. дэлгүүрийн
273.  Барааны таних тэмдэгийг голчлон анхаарах бараа нь ямар бараа вэ?
а. тохиромжтой           б. дэлгүүрийн   в. тусгай
274.   Дэлгүүрийн бараа нь тухайн дэлгүүрийн нэр хүндийг илүү эрхэмлэн үздэг.
а. тийм            б.үгүй
275.Дэлгүүрийн барааг юу гэж ангилдаг вэ?
а. адил төсөөтэй      б. адил төсөөгүй       в. хоёулаа
276.  Адил төсөөтэй бараа гэдэг нь:
а.  чанарын хувьд адил боловч үнэ нь өөр
б.  чанарын хувьд өөр боловч үнэ нь адил
277.  Тусгай бараа онцгой эрэлттэй бараа мөн .
а. мөн              б. биш
278.   Санамсаргүй барааг хэрэглэгчид мэдэж байдаг аль эсвэл мэдсэн ч авахыг хүсдэггүй.
а. тийм            б. үгүй
279.  Хамгийн их цаг хугацаа, хүч чармайлт тавьж худалдан авдаг бараа ямар төрлийн бараа вэ?
а. тусгай б. тохиромжтой в. санамсаргүй г. дэлгүүр
280.  Идэвхгүй эрэлттэй бараа нь санамсаргүй худалдан авах бараа мөн.
а. мөн              б. биш
281.  Тусгай бараанд зуучид онц чухал биш байдаг.
а. тийм            б. үгүй
282.  Аль нь онцгой тохиолдолд зориулагдсан бараа вэ ?
а. шүхэр        б. шүдний оо^ в. элсэн чихэр
283.  Тохиромжтой барааг хувиарлахад олон тооны цэг салбарууд чухал ач холбогдолтой.
а.тийм             б. үгүй
284.   Урьдчилан эрэл сурал, төлөвлөгөөгүйгээр худалдан авдаг барааг.......бараа гэнэ.
285.  Үйлдвэрлэгчийн тохиромжтой бараа нь аль нь вэ?
а. үндсэн тоног төхөөрөмж    б. тусгай тоног төхөөрөмж в. бүрдэл хэсэг     г. туслах бараа
286.   Түүхий  эдийг дотор  нь  ХАА-н   бүтээгдэхүүн   .....................
бүтээгдэхүүн гэж 2 ангилдаг.
287.Аль нь үндэсний таних тэмдэг вэ?
а. өөрийнхөө барааг зах зээлд гаргах б.зуучлагчаар дамжуулах
в.  үйлдвэрлэгч  заримыг нь  өөрийн  таних тэмдэг.үлдсэнийг нь
хувийн таних тэмдэг хэрэглэж гаргах
288. Аль нь нэг бүрчилсэн таних тэмдэг вэ?
а. хайнз сүү б. хайнз майонез в. тана угаалгын нунтаг
289.Аль нь нэгдсэн таних тэмдгийн нэр вэ?
а. бембөөлэй сүү б. бөмбөөлэй тараг
в. бөмбөөлэй тос г. бүгд зөв
290.Аль нь таних тэмдэгийн хүрээг тэлэх стратеги вэ?
а. амжилт олсон таних тэмдэгийн нэрийг ашиглах   Маркетинг _
б. хуучин таних тэмдэгээ шинэ бүтээгдэхүүн дээр ашиглах
в.  шинээр таних тэмдэг ашиглах
291. Таних тэмдэгийн нэр барааны ашиг тусыг тэмдэглэх.сануулах ёстой.
а. Тийм б. үгүй
292.Таних тэмдэгийн нэр нь бусдаас эрс ялгаатай байх ёстой.
а. тийм б. үгүй
293.   Бараанд зориулагдсан тодорхой багтаамж бүхий сав буюу бүрхэвчийн үйлдвэрлэл бүтцийг...............гэнэ.
294. Бараагтээвэрлэх, ижилсгэх, хувиарлахад ашиглах сав боодлыг ............сав боодол гэнэ.
295.  Сав баглаа боодол нь маркетингийн тав дахь элемент .Энэ үнэн үү?
а. тийм            б. үгүй
296. Дундад зууны эхэн үед сав боодлын материалын бүлэгт арьс, н.эхмэл мод чулууг тооцож байв .
а. тийм            б. үгүй
297.Сав баглаа боодол сурталчилгаа болж чадах уу? а. чадна          б .чадахгүй
298.  Хаяг бол...........ын салшгүй нэг хэсэг мөн.
299. Сайтар бодож, зураасан зургийн нийлмэл зохиомжоор бүтээсэн зүйл бол..........юм.
300. Хаяг нь бараа буюу таних тэмдэгийг..................
301.БАМ-ИЙН   тогтворжилтын   үе   шатанд  хувиарлалт   эрчимтэй явагдана.
а. тийм б. үгүй
302.  Бүх нэр төрөлийн барааны бүлэг болон барааны нэр төрлийн цогцолборуудыг барааны..............гэнэ.
303.    Өргөн   хэрэглээний   ямар   барааг   үнэ   ба   чанарыг   нь харьцуулдаггүй вэ?
а. дэлгүүрийн              б. тусгай     в. тохиромжтой
304.  Зах зээлийн ямар шатанд ажилладаг пүүсүүд нь барааныхаа нэр төролийг хоёр шатанд хэлбэлзүүлдэг вэ?
а. дээд б. дунд в. доод
305.  Дээд шатанд барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлдэг пүүсүүд нь доод шатанд ажилладаг пүүсүүд байдаг .
а.тийм б. үгүй
306.  Шинэ бүтээгдэхүүн бүтээх эхний үе шат бол.............юм.
307.  Зах зээлд гаргаж болох барааны тухай ерөнхий төсөелөл бол:
а. барааны дүр     б. бодит дүр      в. барааны санаа
308.  Борлуулалт нь БАМ-ийн ямар үе шатанд дээд цэгтээ хүрдэг вэ?
а. зах зээлд гаргах     б. өсөлт в. тогтворжилт
309.  Зах зээлд гарах үе шатанд ашиг ямар байх вэ?
а. ендөр      б. дунд     в. бага      г. маш бага
310.  БАМ-ийн ямар үе шатанд ашигхамгийн өндөр байх вэ?
а. зах зээлд гаргах       б. өсөлт          в. тогтворжилт
311.  Бараа бүхэн............мөчлөгтэй байна .
312.  Бараа тус бүрийн амьдарлын мөчлөгийн хугацаа нь:
а. ижил            б. ялгаатай
313 .Бараа тус бүр нь БАМ-ийн үе шат тус бүрийг заавал туулах ёстой.
а. ёстой          б. ёсгүй
314. Хүний үйл ажиллагааны альнэгхүрээнд үүсдэгилэрхийлэлийн гол өвөрмөц хэлбэр бол.............юм.
315.  Аль нь модны график вэ ?
а.                                                      б.                                        в.
316.  Уналтын үе шатанд ашиггүй байна
а. тийм            б. үгүй
317.  Боловсруулалтын үе шатанд үнэ нь:
а. өндөр        б. нилээд бага в. хамгийн бага байна.
318.  Өсөлтийн үе шатанд хэрэглэгчид нь:
а. шинэ           б. хуучин байна
319.   Өсөлтийн  үе  шатанд  барааны  тухай   мэдүүлэх  нь  чухал
байдаг.
а.тийм             б. үгүй
320. Тогтворжилтын үе шатанд танихтэмдэг маш чухал. Энэ үнэн үү?
а. үнэн            б. худал
321.  Аль үе шатанд бараа сайжруулсан хувилбараараа байдаг вэ?
а. зах зээлд гарах б. өсөлт в. боловсруулалт г. уналт
322.   БАМ-ийн аль үе шатанд бараа нь үндсэн хувилбараараа
байдаг вэ?
а. зах зээлд гаргах б. өсөлт в. тогтворжилт
323. БАМ-ийн аль үе шатанд өрсөлдегчийн тоо хамгийн их байдаг вэ?
а. зах зээлд гаргах б. өсөлт в. тогтворжилт 324: Тогтворжилтын үе шатанд хувиарлалт нь:
а. аажмаар өснө б. аажмаар буурна в. огцом бурна
325.  Уналтын үе шатанд сурталчилгааг явуулсаар л байдаг уу?
а. тийм б. үгүй
326.  Барааг эдэлгээнийх нь байдлаар хэд ангилдаг вэ?
а. 4 б. 3 в. 2
327...........бол  ямар  нэгэн  бүтээгдэхүүний  өөр  бүтээгдэхүүнээр
солигдох чадварын тоон хэмжүүр юм.
328.   Удирдлагын  анхаарлаа   ашиг  олоход  чиглүүлнэ  гэдэг  нь
.............нэмэгдүүлэх бодлого юм.
329...............үнэ гэдэг нь үйлдвэрлэгдсэн эсвэл дахин худалдагдах
гэж байгаа нэгж бүтээгдэхүүний үнэ юм.
330.  Аль нь үнэ тогтооход нөлөө үзүүлдэг вэ?
а. хэрэгцээ б.бүтээгдэхүүний эрэлт в. хүн амын өсөлт
331.  Шинэ. нэрийн бараанд үнэ тогтоохдоо ямар стратегийг сонгож
авдаг вэ ?
а. дээж авах б. хөөргөх в. сайн үнэлгээний
332.  Үнэ тогтооход үйлдвэрлэгч зуучлагчийн саналыг харгалзах хэрэгтэй байдаг.
а. тийм            б. үгүй
333.  Үнийг хэт доогуур тогтоосноос зарим сөрөг үр дагавар гарч болно.
а. тийм            б. үгүй
334.  Үнэ ихсээд байх тусам борлуулалт өсөхийг............эрэлт гэнэ.
335.  Нийт.........бол гүйлгээний нийт хэмжээний мөнгөн илэрхийлэл
юм.
336.  Эрэлтийн мэдрэмж нь:
а. сайн байж болно   б. муу байж болно
в. сайн ба муу             г. Аль аль нь биш
337.................мэдрэмж нь бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт туХайн
бүтээгдэхүүний   гүйлгээний   нийт   орлогод   хэрхэн   нөлөөлөхийг харуулдаг.
338................ тогтмол зардал гэдэг бол нийт тогтмол зардалыг
үйлдвэрлэгдсэн бүх бүтээгдэхүүний тоонд хувааж тооцсон зардал юм.
339.  Нийт.............зардал бол бүх хувьсах зардлуудын нийлбэр юм.
340.   Нийт................  зардал  гэдэг бол  бүх тогтмол зардлуудын
нийлбэр юм.
340. Нийт.... зардал гэдэг бол бүх тогтмол зардлуудын нийлбэр юм.
341.  Үнийг хямдруулахдаа:
а. ашгаас           б. суурь үнээс хасаж тооцно.
342.  Төлбөрийн хөнгөлөлтийг ямар тохиолдолд хийдэг вэ?
а.  хугацаандаа тооцоогоо хийсэн
б.  хугацаанаасаа өмнө хийсэн
343.  Үйлдвэрлэгч тээврийн бүх зардлыг даавал. Энэ нь.....
нөхцөл болно.
344.  Өрөм авах стратеги нь дээж авах стратеги мөн үү?
а. мөн                 б. биш
345.  Нэвтэрч орох стратеги нь:
а. зах зээлээс доогуур үнэ        б. анхнаасаа доогуур үнэ
в.  үнэгүй тарааж өгнө
346.  Төрөөс үнийг хэдэн хэлбэрээр тогтоодог вэ?
а. 4                      б. 3                      в. 2
347.  Зах зээлийн үед аливаа бүтээгдэхүүний үйлчилгээний үнэ. . . . ....тэнцвэрээр тогтоно.
348.  Аль нь үнэ бүрдэлтэнд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйл вэ?
а. зах зээлийн нөхцөл б. зах зээлийн байдал в. стратеги тактик
349.  Аль нь үнэ бүрдэлтэнд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйл вэ?
а. үнээр тэргүүлэх        б. удирдлагын үр ашиг в. үйлдвэрлэгчийн нэр хүнд
350.  Өндөр үнэлгээний стратеги нь:
а.  өндөр чанар, дунд үнэ
б.  өндөр чанар, өндөр үнэ
в.  доогуур чанар, дундаж үнэ
351.  Шулах стратеги нь:
а. дунд чанар, өндөр үнэ б. доогуур чанар, өндөр үнэ в. доогуур чанар, доогуур үнэ
352.  Гойд сайн үнэлгээний стратеги нь:
а. өндөр чанар, доогуур үнэ     б. өндөр чанар, өндөр үнэ в. дундаж чанар, дундаж үнэ
353.  Цаг хугацааны ялгааг харгалзан......үнэ тогтоож болно
354.  Том хүн 300? хүүхэд 100?-өөр зорчино. Энэ нь юуг харгалзан
үнэ тогтоосон бэ?
а. худалдагчийн ялгаа                б. цаг хугацааны ялгаа
в. байрлалын ялгаа
355.  Байрлалын ялгааг харгалзан ялгаварт үнэ тогтоож болох уу?
а. болно                            б. болохгүй
356.  МИБ-ийн хоёр дахь элемент нь......юм.
357.  Нэгж бүтээгдэхүүний үнийг багасгахад нийт орлого өсч,- нэгж бүтээгдэхүүний үнийг ихэсгэхэд нийт орлого буурч байвал эрэлтийн мэдрэмж муу байна.
а. тийм                б. үгүй
358. Зах зээлд баттай нэвтрэх стратеги нь пүүс бараандаа хамгийн өндөр боломжит үнэ тогтооно. а. тийм               б. үгүй
360.  Аль нь ялгаварт үнэ тогтоолт вэ?
а.  өвлийн гуталны үнийгхавар буулгах
б.  театрын билетийн партерийн үнэ өндөр байх
в.  олон цамц худалдан авахад үнийг багасгах
361.  Дээж авах стратеги гэдэг нь:
а.  хямд үнэ тогтоох
б.  өндөр үнэ тогтоох
в.  эрэлтийг үндэслэн үнэ тогтоох
362.    Үнийн талаарх ашиг нэмэгдүүлэх бодлого нь барааны борлуулалтын хэмжээг ихэсгэх, зах зээлд ногдох хэсгийн хэмжээг хэвээр хадгалах юмуу ихэсгэх чиглэлээр үнийг харьцангуй доогуур тогтоон.
а. тийм                б. үгүй
363.  Ашиг олох зорилго нь урт ба богино хугацааны байж болно
а. тийм                б. үгүй
364.  ..... бол эдийн засгийн системийн гол зохицуулагч мөн.
365........гэдэг аргаар  нэгж бүтээгдэхүүний  үнийг нэгж
бүтээгдэхүүний нийт зардал дээр нэмж бүтээгдэхүүнээс олох ашгийг тогтооно.
366.........гэдэг нь гүйлгээний орлого нь нийт зардалтай тэнцэх
үед харгалзах бүтээгдэхүүний хэмжээ юм.
367.  Аль нь дундаж орлого вэ?
а.  эцсийн нэгж бүтээгдэхүүнийг худалдсанаас орох орлого
б.  нийт орлогыг нийт худалдсан бүтээгдэхүүний тоонд харыцуулсантай тэнцүү
в.  нийт орлогоос нийт зардлыг хассантай тэнцүү
368.  Аль нь худалдааны хөнгөлөлт вэ?
а. цаг хугацаандаа тооцоо хийсэн үед үзүүлэх хөнгөлөлт
б.  олон бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан тохиолдолд үзүүлэх хөнгөлөлт
в.  суурь үнээс тооцсон хөнгөлөлт
369.  Аль нь улирлын хөнгөлелт вэ?
а.  худалдан авагчыг идэвхжүүлэх зорилгоор өгч буй хөнгөлөлт
б.  гүйлгээ бага байгаа үед захиалга өгч байгаа худалдан авагчдад
олгох хөнгөлөлт
в. худалдан авсан барааных нь нийт мөнгөн дүнд өгч буй хөнгөлелт
370.  Аль нь тээврийн зардлыг тооцсон нэг маягын үнэ вэ?
а.  тээврийн зардлыг тооцсон ижил үнийг бүх худалдан авагчдад тогтоодог
б.  зах зээлийг газар зүйн томоохон бүсүүдэд хувааж бүс   . болгонд тээврийн зардлыг тооцсон нэг маягын үнэ тогтооно
в.  худалдагч тээврийн зардлын заримыг нь өөрөө даадаг
371.  Зуучлагчдыг ашиглах үр өгеөж нь юу вэ?
а.  үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг хөнгөлөх
б.  зардал хэмнэх
в.  барааг зориулалтын зах зээлд хүргэх өргөн боломжийг
хангаж өгдөг
372.  Түгээлтийн суваг нь:
а.  барааны борлуулалтын удирдлага
б.  барааны нэмэлт үйлчилгээний хэсгүүд
в.  үйлдвэрлэгчдээс хэрэглэгчдэд барааг хүргэх зам
373.  Аль нь барааны хөдөлгөөнд орох вэ?
а. барааг хадгалах б. барааг худалдах в. барааг жижиглэн савлах
374.  Аль нь түгээлтийн сувгийн шууд худалдах арга вэ?
а. газар сайгүй худалдах б. илгээмжээр худалдах
в.  үйлдвэрлэгчийн өөрийн дэлгүүрээр худалдах
г.  бүгд орно
375.   Эрчимт  түгээлтээр   барааг  борлуулахад  худалдааны   цэг
салбарын байршил чухал.
а. тийм               б. үгүй
376.  Түгээлтийн сувгийн түвшинг түүний тоогоор тодорхойлдог.
а. тийм                б. үгүй
377.  "0" /тэг/ түгээлтийн суваг гэдэг нь:
а.  1 зуучлагч ашигладаг
б.  2 зуучлагч ашигладаг
в.  зуучлагч ашигладаггүй
378.  "0" /тэг/ түгээлтийн сувгийг шууд суваг гэдэг.
а. тийм                б. үгүй
379.  Нэг түвшний түгээлтийн суваг нь зуучлагч ашиглахгүй.
а. тийм                б. үгүй
380.  Эрчимт түгээлт гэдэг нь:
а.  бараагаа хаа сайгүй худалдахыг хэлнэ
б.  цөөн салбаруудад худалдахыг хэлнэ
в.  1 зуучлагч ашиглаж худалдахыг хэлнэ
381.  Түгээлтийн онцгой эрх авсан зуучид нь өрсөлдегчийн барааг худалдаж болох уу?
а. болно             б. болохгүй
382.  Сонгомол түгээлтийн сувгийн зардал нь:
а. их     б. дунд зэрэг    в. бага байдаг
383. Барааны хөдөлгөөнтэй холбогдож гарах зардалууд нь ихэвчлэн өөр хоорондоо урвуу хамааралтай.
а. тийм                б. үгүй
384.  Түргэн гэмтдэг барааг тээвэрлэхэд ямар тээврийн хэрэгслийн төрөл илүү тохиромжтой үзүүлэлттэй байдаг вэ?
а. агаар              б. усан зам       в. төмөр зам     г. хоолой
385. Ачааг илгээх давтамжаараа аль тээврийн хэрэгслийн төрел нь илүү үзүүлэлттэй вэ?
а. агаар              б.хоолой       в.усан зам          г. төмөр зам
386.   Аль тээврийн төрөл нь найдвартай ажиллагаагаараа илүү үзүүлэлттэй вэ?
а. усан зам       б. агаар              в. төмөр зам      г. хоолой
387.   Ачаа тээвэрлэх чадвараараа аль нь тээврийн хэрэгслийн төрөл илүү үзүүлэлттэй вэ?
а. хоолой б. агаар в. усан зам г. төмөр зам д. авто тээвэр
388.  Хүртээмжтэй байдлаараа аль тээврийн төрөл нь илүү вэ?
а. хоолой б. усан зам в. агаар г. авто д. төмөр зам
389.  Аль тээврийн төрөл нь өртөг хямд байдаг вэ?
а. авто б. агаар в. төмөр зам г. хоолой
390.    Бөөний   худалдаачид   нь   эцсийн   хэрэглэгчдэд   бараагаа худалдан борлуулдаг.
а. тийм б. үгүй
391.  Жижиглэнгийн худалдаачид хэнд бараагаа худалддаг вэ?
а. бөөний худалдаачдад б. үйлдвэрлэгчдэд в. эцсийн хэрэглэгчдэд
392. Төрөлжсөн дэлгүүр нь:
а. тодорхой хязгаарлагдмал нэр төрлийн барааг харьцангуй олон төрөл, янз төрлөөр худалдаална
б. цөөн нэр төрлийн барааг худалдаалдаг
в. 1 бүлгийн хэд хэдэн төрлийн барааг худалдаалдаг
393.  Их дэлгүүр нь нэг бүлгийн хэд хэдэн төрлийн барааг худалдаалдаг.
а. тийм     б.үгүй
394.   Их дэлгүүрт бүлэг тус бүрийг хариуцсан хэлтэс тасаг гэж байдаггүй.
а. тийм                б. үгүй
395.    Өдөр  тутмын   эрэлттэй   дэлгүүр   нь  хэрэглэгчдийн   чухал хэрэгцээг хангадаг.
а. тийм                б. үгүй
396.  Холимог барааны дэлгүүр нь:
а.  хүнсний их дэлгүүрийн нэг төрөл
б.  их дэлгүүрийн нэг төрөл
397.  Худалдааны цогцолборын худалдааны талбайн хэмжээ нь:
а. 2800м2    б. 7500 - 19500м2    в. 20000м2-аас дээш
398.  Жижиглэнгийн худалдааг утсаар захиалга авч хийж болох уу?
а. болно б. болохгүй
399.  Худалдааны автоматыг хаана байрлуулж болох вэ?
а. дэлгүүрийн үудэнд   б. албан байгууллагад в. станц буудлуудад     г.. бүгд орно
400.  Сүлжээ дэлгүүр нь:
а.  ижил нэр төрлийн барааг худалдаалдаг
б.  янз бүрийн барааг худалдаалдаг
401.  Сүлжээ дэлгүүр нь:
а. удирдлага нь тус тусдаа       б. нэгдсэн удирдлагатай
в.  аль нь ч биш
402. Сүлжээ дэлгүүрийн нэр нь өер өөр байна.
а. тийм     б. үгүй
403.    Дүүрпийн   худалдааны   төв   нь   хэдэн   дэлгүүрийг   өөртөө багтаадаг вэ?
а. 1-4                   6.5-15                  в.16-50
404.  Бөөний худалдаачид нь мэргэжлийн худалдаачидтай илүү их харьцдаг.
а. тийм                б. үгүй
405.   Эцсийн хэрэглэгчид нь бөөний худалдаачдын зах зээл нь болдог.
а. тийм               б. үгүй
406.  Бөөний худалдаачдыг хэд ангилдаг вэ?
а. 4                      б. 3                      в. 2
407.  Беөний худалдаачин зохион байгуулагч нь барааны нөөцийг өөртөө:
а. хадгалдаг     б. хадгалдаггүй
408.   Бөөний  коммивояжерүүд  нь худалдан  авагчдад  бараагаа өөрөө хүргэж худалдаалдаг.
а. тийм               б. үгүй -
409.  Брокер агентын, бөөний худалдаачдаас ялгагдах онцлог нь :
а. барааг өмчилдөг б. барааг өмчилдеггүй в. ялгаа нь биш
A10. Нехөж бич. Брокер агент нь......үйл ажиллагаатай.
411.  Брокерын, агентаас ялгагдах ялгаа нь :
а.  үйлдвэрлэгч хэрэглэгчийг удаан хугацаанд холбодог
б.  үйлдвэрлэгч хэрэглэгчийг богино хугацаанд холбодог
412.  Борлуулалтын бүрэн эрхт агентууд нь үйлдвэрлэгчидтэй гэрээ
хийдэг үү?
а. хийдэг            б. хийдэггүй
413.  Түгээлтийн сувгийн түвшин нь юугаар тодорхойлогддог вэ?
а.  сувгийн барааны нэр төрлөөр
б.  сувагт оролцогчдын тоогоор
в.  борлуулалтын хэмжээгээр
414.  Хэдэн түвшний түгээлтийн суваг вэ? Үйлдвэрлэгч бөөний худалдаачин эцсийн хэрэглэгч
а. 1       6.2       в.З
415.  Хуваарилалтын сувгийг англиар юу гэж хэлдэг вэ?
a. promotion      б. price                в. place
416.   Нөхөж  бич.  Үйлдвэрлэгч  хэрэглэгчтэй  харьцаж  бараагаа борлуулахыг.....суваг гэнэ.
417.  Нөхөж бич. Үйлдвэрлэгч хэрэглэгчтэй зуучлагчаар дамжуулж бараагаа борлуулахыг......суваг гэнэ.
418.  Нехөж бич. Үйлдвэрлэгч хэрэглэгчтэйгээ.....суваг ба......
. . . сувгуудыг ашиглаж бараагаа худалдахыг холимог суваг гэнэ.
419.  Хуваарилалтын сувгийг хэрэглээний шинжээр нь хэд ангилдаг
вэ?
а. 4                      б. 3                      в.2
420. Нөхөж бич. Үйлдвэрлэл түгээлтийн ажиллагаа нь нэг эзэмшилд байхыг.....босоо тогтолцоо гэнэ.
421.   Нөхөж  бич.  Үйлдвэрлэгчид  өөрсдөө  дэлгүүрээ  эзэмшиж, өөрийнхөө барааг худалдаж байгаа бол .... дэргэдэх дэлгүүр гэнэ.
422.  Хэдэн төрлийн агент байдаг вэ?
а. 4                      б. 3                      в.2
423.    Жижиглэнгийн   худалдаачид   эцсийн   хэрэглэгчийн   хувийн хэрэглээнд зориулан барааг худалдаалдаг.
а. тийм                б.үгүй
424.  Хуваарилалтын сувагт хэн зайлшгүй оролцох ёстой вэ?
а. зуучлагч        б. үйлдвэрлэгч                в. Хэрэглэгч
г.үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч 2-лаа д.З-уулаа
425.  Том дэлгүүр нь олон давуу талтай байдаг.
а. тийм                б. үгүй
426.  Жижиглэнгийн худалдааг барааных нь нэр төрлөөр нь юу гэж ангилдагвэ?
а. ердййн           б. нэрийн            в.хоёулаа орно
427.  Нэрийн барааны дэлгүүр нь:
а. олон төрлийн бараагхудалдаалдаг • б. нэг терлийн барааг худалдаалдаг
428.  Гинжин дэлгүүр гэдэг нь сүлжээ дэлгүүр мөн үү?
а. м.өн                 б. биш
429.  Аль нь дэлгүүрийн бус худалдаа вэ?
а. явуулын худалдаа    б. үнэ хямдруулсан худалдаа в. сүлжээ дэлгүүр
430. Нөхөж бич........зөрчил нь ижил төрлийн пүүсүүдийн хооронд
явагдана.
431.   Үйлдвэрлэгч  бөөний  худалдаачдын  хооронд  явагдаж буй зөрчил нь:
а. хэвтээ зөрчил             б. босоо зөрчил
432.  Нөхөж бич. Зуучид нь хэрэглэгчийн хувьд худалдааны.....
болж өгнө.
433.  Нөхөж бич. Зуучид нь үйлдвэрлэгчийн хувьд......болж өгнө.
434.    Маркетингийн   идэвхжүүлэлт,   урамшуулал   2   нь  ялгаатай ойлголтууд юм.
а. тийм                б. үгүй
435.  Идэвхжүүлэлтийн зорилго юу вэ?
а.  бүтээгдэхүүнийг сурталчилах
б.  эрэлтийн муруйн байрлалыг өөрчлөх
в.  борлуулалтаа өсгөх
436.  Реклам гэдэг нь хашгирах гэсэн утгатай грек гаралтай үг юм.
а. тийм                б. үгүй
437.  Аль нь нийтийн сурталчилгааны хэлбэр вэ?
а. ухуулга сурталчилгаа     б. биечлэн хийх сурталчилгаа в. интернетийн сурталчилгаа
438.  Мэдээлэх зорилготой сурталчилгааг юу гэж нэрлэдэг вэ?
а.  харьцуулсан сурталчилгаа
б.  анхан шатны сурталчилгаа в. сануулах сурталчилгаа
439.Мэдээлэх зорилготой сурталчилгааг үе үе явуулж байх нь дээр
гэж үздэг.
а. тийм                б. үгүй
440.  Сонгомол эрэлтийг идэвхжүүлэх зорилготой сурталчилгааны
төрөл аль нь вэ?
а. мэдээлэх      б. харьцуулсан               в.сануулах
441.   Анхдагч  эрэлтийг  идэвхжүүлэх  зорилготой   сурталчилгааг барааны амьдралын мөчлөг /БАМ/- ийн аль үе шатанд явуулдаг вэ?
а. нэвтрэх          б. харьцуулсан               в. тогтворжилт
442.   Мэдээлэх зорилготой  сурталчилгааны  зорилго бол  ятган сэнхрүүлэх явдал юм.
а. тийм                б. үгүй
443.  Тээврийн хэрэгслийн сурталчилгааг хөдөлгөөнт хэрэгслийн сурталчилгаа гэж нэрлэдэг.
а. тийм                б. үгүй
444." Таны гарт ертенцийг агуулна" - гэдэг нь ямар пүүс, компанийн
/холбоо/ уриа вэ?
а. мобиком       б. монголын цахилгаан холбоо
в. монголын залуучуудын холбоо
 445.Биечлэн хийх сурталчилгааны зардал нь хамгийн бага байдаг.
а. тийм               б. үгүй
446.  Аль нь хамтарсан босоо сурталчилгаа вэ?
а.  хувиарлалтын ижил түвшинд
б.  хувиарлалтын өөр түвшинд
447.  Борлуулалтын идэвхжүүлэлт нь бусад төрлийн сурталчилгаа-наас арай өөр явагддаг.
а. тийм               б. үгүй
448.  Аль нь борлуулалтын сурталчилгааны төрөл вэ?
а.  ажилчдыг урамшуулах
б.  биечлэн сурталчилах             в. ухуулан сурталчилах
449.  Аль нь хэрэглэгчийн урамшууллын арга вэ?
а. сугалаа гаргах            б. ханын самбар гаргах
в.  үгэн зар хэвлүүлэх
450.  Аль нь зуучлагчийг урамшуулах арга вэ?
а. купон гаргах       б. дэлгүүрт 20%-ийн хөнгелөлт үзүүлэх в. азтай худалдан авагч шалгаруулах
451.  Аль нь борлуулалтын идэвхжүүлэлт болох вэ?
а. мэдээлэл   б. худалдан авалтыг өдөех, ятгах в. сануулах
452.  Нөгөө талд хандаж мэдээлэл илгээх тал хэн бэ?
а. хүлээн авагчид           б. хэрэглэгчид
в. худалдан авагчид     г. бүгд зөв
453.  Нөхөж бич. Явуулагчаас хүлээн авагчдад мэдээлэл дамжин очих харилцааны сувгуудыг мэдээлэл.....хэрэгсэл гэнэ.
454.  Нөхөж бич. Явуулагчаас ирсэн төлөөлүүлсэн тэмдэглэгээнд утга өгөх үйл явцыг.....гэнэ.
455.  Оновчтой сэдэвт юуг тусгадаг вэ?
а.  барааг худалдан авах уу үгүй юу гэдгийг
б.  шудрага төвшин байхыгхүссэн в.бараа ашигтус өгнө гэдгийг
456.  Нөхөж бич.......ухуулах сувагт зах зээл дээр худалдан
авагчтай шууд харьцдаг пүүсийн худалдааны ажилтанууд орно.
457.  Нийгэм ахуйн сувагт аль нь орох вэ?
а. худалдааны ажилчид            б. худалдааны менежерүүд             в. хамт олон
458.  Мэдээллийн харилцааны сувгийг хэд ангилдаг вэ?
а. 4                      б. 3                      в.2
459.  Хувийн харилцааны сувагт аль нь ордоггүй вэ?
а. тайлбарлан ухуулах б. тусгай орчин в. нийгэм ахуйн суваг
460.  Хувийн бус харилцааны сувагт аль нь орох вэ?
а. телевиз, радио б. дэлгүүрийн худалдагчид в. гэр бүл
461.  Сурталчилгааны төсвийг зохиох үндсэн хэдэн арга байдаг вэ?
а. 2                      б.З                       в.4
462.  Нөхөж бич. Хамгийн зардал хэмнэсэн сурталчилгааны төрөл бол......сурталчилгаа юм.
463. "Манай ундаа таньд маш их эрч хүч, энергийг өгөх болно". Энэ нь ямар зорилготой сурталчилгаа вэ?
а. мэдээлэх      б. сануулах       в.ятгах
464.  Сануулах сурталчилгааг:
а. байнга            б. хааяа              в.огтявуулахгүйбайжболно.
465.  Сануулах сурталчилгааг БАМ-ын ямар үе шатанд явуулбал илүү үр дүнтэй байдаг вэ?
а. нэвтрэх          б. өсөлт              в. тогтворжилт
466.  Сурталчилгааны үр ашгийг юугаар тодорхойлдог вэ?
а. худалдааны үр ашгаар           б. харилцааны үр ашгаар
в. 2-лангаар нь
467.......загвар гаргах нь хэрэглэгчдэд барааг үнэ төлбөргүйгээр
буюу туршиж үзэхийг хэлнэ.
468.  Нөхөж бич.....үнийн боодол нь хэрэглэгчдэд ердийн үнээс
арай доогуур үнээр худалдах хэлбэр.
469.  Аль нь худалдааны ажилчдыг урамшуулах арга вэ?
а. үзэсгэлэн гаргах       б. эрхийн тасалбар олгох в. тэмцээн зохион байгуулах
470.  Ухуулга сурталчилгаа нь үнэ төлбөргүй хэрэгсэл юм.
а. тийм                б.үгүй
471.   Биечлэн хийх худалдаа- нь хариу үйлдлийг өдөөх шинжтэй байдаг.                                                                                   
а. тийм                              б. үгүй
472.    Реклам   сурталчилгаа   нь   хэрэглэгчидтэй   шууд   харьцаа тогтоодог.
а. тийм                              б. үгүй
473.  Аль нь урамшууллын иж бүрдэлд орохгүй вэ?
а. бараа б. үнэ в. зуучид г. бүгд орохгүй
474.  Сурталчилгааны бүх хэлбэрүүд нь олон нийтийн мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй. Энэ нь сурталчилгааны ямар үүрэг вэ?
а. нийгмийн      б. харилцаа холбооны в. маркетингийн
475. Сурталчилгааг зорилтот харилцагчдаар нь юу гэж ангилдаг вэ?
а.  олон улсын сурталчилгаа
б.  мэргэжлийн ба ХАА-н сурталчилгаа
в.  хэрэглэгчдийн ба бизнесийн сурталчилгаа 476.Сурталчилгааньмаркетингийнижбүрдэлийнэлементийннэгюм.
а. тийм                б. үгүй
477.  Ногоон өнгө юуг илэрхийлдэг вэ?
а. тайван байдал           б. итгэл, сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх
в. аз жаргал бэлэгдэх
478.  Дараах зүйлүүдээс аль нь гудамжны сурталчилгааны төрөл нь вэ?
а. гаднах гэрлэн чимэглэл        б. зурмал үзүүлэн в. зурагт самбар             г. бүгд орно
479.   Гудамжны сурталчилгааны сул тал нь харилцагчаа сонгох боломжгүй байдаг.
а. тийм                б. үгүй
480.     Тээврийн    хэрэгслийн    сурталчилгаанд    "зогсоол    дээрх" сурталчилгаа орно.
а. тийм                б. үгүй
481.Шуудангийн сурталчилгааны давуу тал нь хаягийн сонголт хийх боломжтой байдаг.
а. тийм                б. үгүй
482.   Барааны өнгө үзэмж, сав баглаа боодол нь сурталчилгаа
болдоггүй.
а. тийм                б. үгүй
483.  Сурталчилгаа нь төлбөртэй бөгөөд биечилсэн бус хэлбэр юм.
а. тийм                б. үгүй
485.  Газар нутгийн хүрээгээр сурталчилгааг хэд ангилдаг вэ?
а. 2                  б. 3                  в.4
486.  Сурталчилгааг зорилгоор нь хэд ангилдаг вэ?
а. 4                      б. 3                      в. 2
487.  Сануулах сурталчилгаа нь ямар зорилготой вэ?
а.  анхдагч эрэлтийг бий болгох зорилготой
б.  өмнө нь сурталчилсан бүтээгдэхүүний эрэлт, хэрэгцээг тогтвортой байлгах зорилготой
в.  өрсөлдөгч пүүсийн бүтээгдэхүүнээс ялгагдах зорилготой
488.  Бизнесийн сурталчилгаанд худалдааны сурталчилгаа орно.
а. тийм                б. үгүй
489.  Улс орныхоо нийт нутгуудад хийж буй сурталчилгаа нь ямар
сурталчилгаа болох вэ?
а. олон улсын    б. бүс нутгийн   в. орон нутгийн г. үндэсний
490.  Рекламны гарчиг нь анхаарлыг хурдан татах зорилготой.
а. тийм                 б. үгүй
491. Уриа нь тогтсон тунхаглал юм.
а. тийм                б. үгүй
492.  Реклам дахь хоосон зайг юу гэдэг вэ?
а. хүрээ              б.шугам              в. агаар
493.  Лого нь тухайн үйлдвэрлэгчийн таних тэмдэг болдог.
а. тийм                 б. үгүй
494.  Идэвхжүүлэлт нь^хэдэн үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?
а. 3                      6.4                      в. 5
495.Аль нь худалдааны газрын сурталчилгаа вэ?
а.  кино танхим дах сурталчилгаа
б.  үзэсгэлэн худалдаа в. лангуу, витрин тавиур
496. Аль нь нийтийн сурталчилгааны хэрэгсэл вэ?
а. зурагт самбар             б. гэрэлтүүлэг
в. лавлах материал      г. бүгд орно
497.  Монголын радио хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
а. 1936               б. 1934                в. 1932
498.  Нэгэнт тогтсон логог өөрчилж болохгүй.
а. тийм                б. үгүй
499.  Сэтгүүл нь тодорхой бүлэг хүмүүсд хандах хамгийн оновчтой хэрэгсэл юм.
а. тийм                б. үгүй
500.  Барааны амьдралын мөчлөгийн аль үе шатанд " Манай бараа   " бусдаас үнэхээр сайн" гэж сурталчилдаг вэ?
а. нэвтрэх          б. өсөлт              в. тогтворжилт

No comments:

Post a Comment