Wednesday, March 9, 2011

ÁÀÍÊÍÛ ÌÅÍÅÆÌÅÍÒ


ÁÀÍÊÍÛ ÌÅÍÅÆÌÅÍÒ
õè÷ýýëèéí òîäîðõîéëîëò

Õè÷ýýëèéí íýð:                       Áàíêíû ìåíåæìåíò                                               Êðåäèò : 3.0
Õè÷ýýëèéí êîä:                       ES 316
Çààãäàõ óëèðàë:                      VI
Çàëãàìæ õîëáîî:                     EP204
Õè÷ýýë çààõ áàãø:                  Ìàãèñòð Ц.Сонгууль
Àæëûí öàã:                               830-1630
ªðºº:                                         212
Óòàñ:                                          462908
Äîëîî õîíîãò çààõ öàã:          2:2:0:9
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Банк санхүүгийн байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцаж, тэдгээртэй холбоотой аливаа асуудлыг удирдлагын хүрээнд хэрхэн шийдвэрлэж боломжтойг онолын хүрээнд судалж, зөв зохистой удирдах бүхий л аргыг олгоход оршино.
Îþóòàíä îëãîõ ìýäëýã: Àðèëæààíû áàíêóóä, òýäãýýðèéí ¿éë àæèëëàãààã çºâ çîõèñòîé óäèðäàõòàé õîëáîîòîé á¿õèé ë àðãà аргачиллыã ñóäëàõàä îðøèíî.
×àäâàð: Ìîíãîëûí àðèëæààíû áàíêóóä àêòèâ, ïàññèâàà õýðõýí óäèðäàх àðãóóä болон õàäãàëàìæ, õàðèëöàõ äàíñ, êàðò áîëîí çýýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàðüöóóëàí çºâ çîõèñòîé óäèðäàõ ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëíý.
Õàíäëàãà: Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààã îíîâ÷òîé óäèðäàõ õàíäëàãà òºëºâø¿¿ëíý.
Áàãøèéí îíîî:
Õè÷ýýëèéí èðö                    10 îíîî
Хичээлийн явц                    30 îíîî
Áèå äààëòын ажил            30 îíîî
Íîì, ñóðàõ áè÷èã:
Assets and Liability Management handbook  Glarin Willian
Assets and Liability Management ñåìèíàð  Susan Ballinger
Áàíêíû ìåíåæìåíò Ïèòåð Ñ.Ðîóç  ÓÁ, 2003
Áàíêíû óäèðäëàãà  Ý.Îþóíöàöàðàë ÓÁ,  2003 
Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíû øèíæèëãýý À. Öýðýíòîãîî ÓÁ, 2003
Àðèëæààíû áàíêíû ìåíåæìåíò àêòèâ, ïàññèâûí áà òýäãýýðèéí õîñîëñîí óäèðäëàãà Ë.Îþóí ÓÁ, 2006
Îëîí óëñûí âàëþò- çýýë áà ñàíõ¿¿ãèéí õàðèëöàà Ä.Àâèðìýä  ÓÁ, 2004
Ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà Á.Á¿æèíëõàì ÓÁ, 2001
Лекцийн хичээлийн төлөвлөгөө
Äîëîî õîíîã
Сýäýâ
Цаг
1
Áàíê, áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà
2
2
Òºâ áàíêíû çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãàà
2
3
Àðèëæààíû áàíêóóäûí çîðèëãî ¿éë àæèëëàãàà, тэдгээрт тавигдах хяналт
2
4
Áàíêíû ìåíåæìåíòèéí òóõàé îéëãîëò
2
5
Àøãèéí óäèðäëàãà
2
6
Áàíêíû ýðñäýëèéí ìåíåæìåíò ба Аудитын үйл ажиллагаа
2
7
Áàíêíû ïàññèâ ,ò¿¿íèé óäèðäëàãà
2
8
Àðèëæààíû áàíêíû òºëáºðèéí ÷àäâàð, òàéëàí òýíöýë ба гадаад худалдааны санхүүжилт
2
9
Õàðèëöàõ äàíñ, õàäãàëàìæèéí óäèðäëàãà
2
10
Çýýëëýãý, ººðèéí õºðºíãèéí óäèðäëàãà
2
11
Áàíêíû àêòèâ, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
2
12
Õî¸ðäîã÷ íººö¿¿ä, çýýë, зээлийн багц, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
2
13
Àêòèâ, ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãà
2
14
Íýãäñýí ñàíãèéí àðãà, õóâààðèëàõ àðãà, øóãàìàí ïðîãðàìì÷ëàëûí àðãà
2
15
Áàëàíñûí àðãà, duration áóþó õóãàöààí äýýð ñóóðèëñàí àðãà
4
Нийт цаг
32

Семинарын хичээлийн төлөвлөгөө
Д/д
Ñýäýâ
Öàã
Хэлбэр
1
Áàíê, áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà
2

2
Òºâ áàíêíû çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãàà
2

3
Àðèëæààíû áàíêóóäûí çîðèëãî ¿éë àæèëëàãàà, тэдгээрт тавигдах хяналт
2

4
Ìèñ ìåíåæìåíòèéí òºðë¿¿ä
2
Кейс ажиллах
5
Àøãèéí óäèðäëàãà
2

6
Банкны аудит


7
Бàíêíû ýðñäýë¿¿ä, òýäãýýðýýñ ãàðàõ àðãà çàìóóä
2
Багийн зохион байгуулалт
8
Áàíêíû ïàññèâ, ò¿¿íèé òºðë¿¿ä
2

9
Àðèëæààíû áàíêíû òºëáºðèéí ÷àäâàð, òàéëàí òýíöýë ба гадаад худалдааны санхүүжилт
2

10
Õàðèëöàõ äàíñ, õàäãàëàìæèéí óäèðäëàãà
2

11
ªºðèéí õºðºí㺠á¿ðä¿¿ëýõ
2
Багийн зохион байгуулалт
12
Áàíêíû àêòèâ, ò¿¿íèé òºðë¿¿ä
2
Кейс ажиллах
13
Õî¸ðäîã÷ íººö¿¿ä, çýýë, зээлийн багц, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
2

14
Àêòèâ ïàññèâûí õîñîëñîí àðãà
2
Кейс ажиллах
15
Íýãäñýí ñàíãèéí àðãà, õóâààðèëàõ àðãà, øóãàìàí ïðîãðàìì÷ëàëûí àðãà
2

16
Áàëàíñûí àðãà, duration áóþó õóãàöààí äýýð ñóóðèëñàí àðãà
2
Багийн зохион байгуулалт

Нийт цаг
32


Бèå äààëòûí àæëûí óäèðäàìæ
Áèå äààëò 1: Àðèëæààíû áàíêóóäûí òóõàé
Эзэмшсэн îíîëûí ìýäëýãòýý òóëãóóðëàí õýðýãëýýíèé ìýäëýã, ÷àäâàðûã áàтатгаõûí òóëä 2-3 îþóòàí íýã áàã áîëæ  àëü íýã àðèëæààíû áàíêûã ñîíãîí, тухайн áàíêíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð ñóäàëна.
Áèå äààëò 2: Òåñòýí äýýð àæèëëàõ.
1.2-ð á¿ëãèéí ººðèé㺺 øàëãàõ òåñòèéã õèéíý.
Áèå äààëò 3: Àêòèâ ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãûí àðãóóäûã àøèãëàæ áîäëîãî áîäîõ. Áàã áîëæ, àêòèâ, ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãûí àðãóóäûã àøèãëàæ, áîäëîãî áîäîõ çàìààð îíîëûí ìýäëýãýý áàòàëãààæóóëíà.
Áèå äààëò4: Өөрийн орны арилжааны банкуудын тогтолцоог бусад орнуудтай харьцуулан судлах 
Бие даалт: 5 “Банкны менежментийн тулгамдсан ауудлууд” сэдвээр илтгэл тавих. Энэ нь àíãè õàìò îëíû äóíä èëòãýæ ñóðàõ, ººðèé㺺 èëýðõèéëýõ àðãà áàðèë ýçýìø¿¿ëýõ, îþóòíûã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Ýíý íü çºâõºí áàãøèä ä¿ãí¿¿ëýõ áèø õàìò îëíû äóíä îþóòíû íýð õ¿íäèéã ºñãºõ, õàìòûí øààðäëàãà õÿíàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ çîðèëãûã àãóóëíà.
Бие даалт: 6 Схем, тулгуур дохио хийх.
Үзсэн бүх сэдвүүдийн дагуу лекцээс бусад ном сурах бичиг ашиглаж, схем, тулгуур дохио хийж тîãòîîñîí õóãàöààíä багшид øàëãóóëна.

Áèå äààх àæëûí òºëºâëºãºº
Д/д
Сýäэв
Øàëãóóëàõ õóãàöàà
¯íýëãýý
Хýëáýð

1
Àðèëæààíû áàíêóóäûí зорилго,үйл ажиллагаа тэдгээрийн өрсөлдөх чадвар

III долоо хоног

5
Ñóäàëãàà хийж өрсөлдөх байдлаар нь график гаргах

2
Банкны эрсдэл ба аудит
Банкны пассив түүний удирдлага

V долоо хоног

5
тест зохиолгож, хоорондоо нь сольж ажиллах
3
Àêòèâ ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãа
VII долоо хоног
5
Áîäëîãî áîäîõ

4
Арилжааны банкны тогтолцоо
X долоо хоног
5
Харьцуулсан судалгаа хийх /бусад улсуудтай/
5
Банкны менежментийн тулгамдсан асуудлууд
XII долоо хоног
5
Илтгэл
6
Лекцийн бүх сэдвүүд
XVI долоо хоног
5

Схем, диаграм тулгуур дохио хийх
Нийт оноо
30


No comments:

Post a Comment