Wednesday, March 9, 2011

Менежментийн үндэс


Батлав: Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч                       С. Жавзандулам   

Менежментийн үндэс хичээлийн хөндлөнгийн
                                                  шалгалтын тест
Танд амжилт хүсье
  1. Худал үнэн – 1- /5 оноо/
  2. Нөхөх – 2 - /10 оноо/
  3. Сонгох – 1 - /5 оноо/
  4. Харгалзаа – 3 /15 оноо/
Үнэн бол, Ү худлаа бол Х гэж тус тус тэмдэглэнэ үү?
  1. Менежментийг бараг хүн үүссэн цагаас үүсэлтэй гэж үздэг.
  2. Менежмент нь  нэг талаас үйл ажиллагаа, нөгөө талаас шинжлэх ухаан юм гэж үзэж болно.
  3. Топ менежер нь байгууллагын зорилго зорилтыг тодорхойлдоггүй.
  4. Байгууллага үүсч хөгжихдөө амьдралын 4 үе шатыг туулдаг.
  5. Манлайлагч нь аливаа юмыг хийхдээ хугацаа бага зарцуулдаг.
Сонгох тест
    6. Менежментийн шинжлэх ухааны чиглэл нь хэд вэ?
             а. 4                    б. 2                   в. 3                         г. 5
    7. Нэгтгэн дүгнэх ур чадвар аль менежерт түлхүү байх ёстой вэ?
             а. Топ менежерт
             б. Тактикийн менежерт
             в. Доод шатны менежер
             г. Аль нь ч биш
    8. Аль шатны менежер нь харилцааны ур чадварыг түлхүү эзэмших                                                                                                                    шаардлагатай вэ?
             а. Топ менежерт
             б. Тактикийн менежерт
             в. Доод шатны менежер
    9. Ажилчидыг насаар нь хөлсөлдөг ямар загвар вэ?
             а. “А” загвар
             б. “Харьцуулалтын” загвар
             в. “J” загвар
             г. Аль нь ч биш
   10. Сутай дээд сургуулийн зохион байгуулалтын хэлбэр нь ямар бүтэцтэй вэ?
             а. Дивизональ бүтэцтэй
             б. Функциональ бүтэцтэй
             в. Холимог бүтэцтэй
             г. Матрицан бүтэцтэй
Нөхөх тест
        11. Шийдвэр гаргалт гэдэг нь.......................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................       12. Стратеги төлөвлөлт гэдэг нь ..................................................................
.................................................................................................................................
        13. Удирдлагын зохион байгуулалт гэдэг нь ...............................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
         14. Манлайлагч менежер 2- ын ялгаа
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          15. Шийдвэр гаргалтыг үйл ажиллагааны шинжээр нь
                    а. Захиргааны
                    б. .........................
                    в. Нийгмийн
                    г. ...........................
Харгалзаа тогтоох     
            16.Зөв харгалзаа тогтоох     
                     1. Харилцааны үүрэг                             а. Мэдээлэл хүлээн авагч
                     2. Шийдвэр гаргалтын үүрэг                 б. Нөөцийг хуваарилагч
                     3. Мэдээллийн үүрэг                              в. Манлайлагч
             17. Зөв харгалзаа тогтоох     
                     1. Стратеги төлөвлөгөө                  а.1-5 жилийн хугацаатай
                     2. Тактикийн төлөвлөгөө                б.1 жил буюу түүнээс богино    
                     3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө    в. 5 – аас дээш жил
              18. Зөв харгалзаа тогтоох
                         1. Автократ              а. Олон хүний саналаар шийдвэр гаргана.
                         2. Демократ               б. Удирдлага ажилын зарчмыг гаргаж                                                                                                                                                 өгч гүйцэтгэлд хяналт тавина.
                         3. Хөндлөнгөөс үл оролцох        в. Захиргаадах арга барил
               19. Зөв харгалзаа тогтоох     
                        1. Эрхэм зорилго  
                        2. Зорилго
                        3. Зорилтууд
                        а. Байгууллагын хүрч болох илүү дээд
                             түвшин   
б. Эрхэм зорилго зорилтдоо хүрэхийн тулд тогтоосон                                             хугацаанд тогтоосон аргаар гүйцэтгэх ажил.
                         в. Хүрхээр тэмүүлж буй эцсийн үр дүн.
              20. Зөв харгалзаа тогтоох     
                         1. “А” загвар                   а. Хувь хүнд чиглэсэн
                         2. “j” загвар                     б. Хамт олонд чиглэсэн   


                                    Хариулт

Үнэн бол, Ү худлаа бол Х гэж тус тус тэмдэглэнэ үү?
1. үнэн
2. үнэн
3. худал
4. үнэн
5. үнэн
Сонгох тест
6. а
7. а
8. б
9. в
10. б
Нөхөх тест
11.Шийдвэр гаргалт гэдэг нь үйл ажиллагааны олон хувилбар дотроос оновчтойг нь сонгох үйл явдал юм.
12. Стратеги төлөвлөлт гэдэг нь байгууллагын өөрийн эрхэм зорилго, зорилтуудадаа хүрэхийн тулд зориулагдсан иж бүрэн нарийвчилсан төлөвлөгөө юм.
13. Байгууллагын зорилго, зорилтдоо хурэхийн тулд ажиллах хүч, хөрөнгө мөнгө, тоног төхөөрөмж, түүхий эд материал зэрэг нөөцийг нэгтгэн зангидах, зохимжтой арга бий болгох, зохицуулах үйл ажиллагааг нь удирдлагын зохион байгуулалт гэж тодорхойлж болно.

14.          Манлайлагч                                                                              
Аливаа юмыг хийхэд хугацаа бага зарцуулдаг.
Удирдлагын шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудыг гаргаж ирнэ.
Мэдлэг чадвар, зан байдлаараа бусдад үлгэр дууриал болж байдаг.
                Менежер
Аливаа юмыг хийхэд хугацаа алдана /судалгаа, шинжилгээ гэх мэтээс болж/
Асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцдог.
Үүрэг, даалгавар өгөх, шийдвэр гаргах  г.м
15. б. Эдийн загийн
      г. Технологийн
Харгалзаа тогтоох    
16. 1в 2б 3а
17. 1в 2а 3б
18. 1в 2а 3б
19. 1в 2а 3б
20. 1а 2б

No comments:

Post a Comment