Wednesday, March 9, 2011

Маркетингийн үндэс


Маркетингийн үндэс хичээлийн шалгалтын асуулт
 1. Маркетингийн шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил
 2. Орчин үеийн бизнесийн үйл ажиллагаа
 3. Олон улсын маркетингийн иж бүрдэл түүний схем
 4. Маркетингийн мөн чанар, үндсэн ухагдахуун
 5. Эрэлт, эрэлтийн төрөл
 6. Хуваарилалт, түүний онцлог түүний схем
 7. Маркетингийн удирдлага, түүний онцлог, ач холбогдол
 8. Олон улсын маркетингийн иж бүрдэл
 9.  Байгууллагын зах зээл түүний схем
 10. Маркетингийн төлөвлөгөө, түүний төрлүүд
 11. Гадаад зах зээлийн сонголт
 12.  Маркетингийн идэвхижүүлэлт түүний схем
 13. Маркетингийн орчин
 14. Бараа маркетингийн стратегийг сонгох үнэлгээ
 15.  Үйлчилгээний маркетинг түүний схем
 16. Маркетингийн мэдээлэл, судалгаа
 17. Олон улсын маркетингийн гол объект
 18.  Бүтээгдэхүүний удирдлага түүний схем
 19. Зах зээлийн сегмент
 20. Олон улсын маркетингийн бодлого, үйл ажиллагаа
 21. Маркетингийн мэдээлэл судалгаа түүний схэм
 22. Хэрэглэгчийн зах зээл
 23. Олон улсын маркетингийн мөн чанар
 24.  Маркетигийн орчин түүний схем
 25. Байгууллагын зах зээл
 26. Янз бүр байх стратеги
 27. Маркетингийн мөн чанар үндсэн ухагдахуун түүний схэм
 28. Маркетингийн иж бүрдэл
 29. Саланги биш стратеги
 30.  Маркетингийн төлөвлөгөө, түүний төрлүүд схем
 31. Бүтээгдэхүүний удирдлага
 32. Үл мэдрэгдэх стратеги
 33.  Маркетингийн удирдлага түүний ач холбогдол түүний схем
 34. Үнэ,үнийн бодлого
 35. Идэвхжүүлэлтийн стратеги, зардлыг тодорхойлох
 36. Зах зээлийн сегмент түүний схем
 37. Хуваарилалт,түүний онцлог
 38. Идэвхжүүлэлтийн үндсэн аргууд
 39. Үнэ үнийн бодлого түүний схем
 40. Олон улсын маркетинг
 41. Идэвхжүүлэлтийн мөн чанар,ач холбогдол
 42. Хэрэглэгчийн зах зээл түүний схэм
 43. Үйлчилгээний маркетинг
 44. Тээвэрлэлтийн болон агуулахын аж ахуйн үйл ажиллагааны үүрэг
 45. Маркетингийн идэвхижүүлэлт түүний схэм
 46. Бөөний худалдаа ба жижиглэнгийн худалдааны үүрэг
 47. Маркетингийн идэвхжүүлэлт
 48. Багууллагын зах зээл түүний схэм
 49. Маркетингийн үзэл баримтлал
 50. Хуваарилалтын сувгийн мөн чанар, зорилго, үүрэг, ач холбогдол
 51. Бүтээгдэхүүний зах зээл түүний схэм
 52. Маркетингийн үндсэн ухагдахуун
 53. Үнийн стратеги
 54.  Маркетингийн төлөвлөгөө түүний төрлүүд схем
 55. Маркетингийн удирдлагын ач холбогдол
 56. Үнэ бүрдэх үе шат, түүний онцлог
 57. Маркетингийн мэдээлэл судалгаа түүний схэм
 58. Маркетингийн удирдлагын үүрэг
 59. Үнийн зорилго,бодлого
 60. Бүтээгдэхүүний удирдлага түүний схэм
 61. Маркетингийн макро орчин
 62. Үнийн мөн чанар,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 63. Үнэ үнийн бодлого түүний схэм
 64. Маркетингийн микро орчин
 65. Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг
 66. Багууллагын зах зээл түүний схэм
 67. Маркетингийн мэдээллийн систем
 68. Барааны иж бүрдэл
 69. Зах зээлийн сегмент түүний схэм
 70. Маркетингийн мэдээллийн системийн агуулга,бүтэц
 71. Бараа, түүний ангилал
 72. Үйлчилгээний маркетинг түүний схэм
 73. Маркетингийн судалгааны систем, түүний арга зүй
 74. Үйлдвэр байгууллагын дэргэд маркетингийн албыг зохион байгуулах, түүний үүрэг
 75. Хэрэглэгчийн зах зээл түүний схэм
 76. Зах зээлийн сегментчилэл
 77. Хэрэглэгчдийн худалдан авах зан төлөвийн судалгааны орчин үеийн чиглэл
 78.  Маркетингийн иж бүрдэл түүний схем
 79. Маркетингийн сегмент
 80. Байгууллагын зах зээлийн худалдан авах шийдвэр гаргах үйл явц
 81.  Маркетингийн төлөвлөгөө түүний төрлүүд схэм
 82. Хэрэглэгчийн зах зээлд худалдан авах зан төлөв, загвар
 83. Байгууллагын зах зээлийн мөн чанар, онцлог
 84. Маркетингийн орчин түүний схэм
 85. Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргах үе шат, нөлөөлөх хүчин зүйл
 86. Байгууллагын зах зээлийг хэсэгчлэн хуваах
 87. Маркетингийн идэвхижүүлэлт түүний схэм

No comments:

Post a Comment