Wednesday, March 9, 2011

Ìàðêåòèíãèéí ¯íäýñ


Ìàðêåòèíãèéí ¯íäýñ

õè÷ýýëèéí òîäîðõîéëîëò


Õè÷ýýëèéí íýð                              Ìàðêåòèíãèéí  ¿íäýñ                                            Êðåäèò: 3.5
Õè÷ýýëèéí êîä:                             ÅÐ 112
Çààãäàõ óëèðàë:                            II
Çàëãàìæ õîëáîî:                          ÅÐ 209
Õè÷ýýë çààõ áàãø:                        Магистр Ц.Сонгууль
Àæëûí öàã:                                     830-1630
ªðºº:                                                            207
7 õîíîãò çààõ öàã:                         2:2:0.9
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Маркетингийн үзэл баримтлал, хандлага арга зүй тогтлыг бизнесийн үйл ажиллагаанд ухаалаг ашиглах чадвар, арга техникийн болон онолын мэдлэг олгоход оршино.

Îþóòàíä îëãîõ ìýäëýã: Ìàðêåòèíãèéí îíîëûí ¿íäñèéã á¿ðýí ýçýìøèæ, çàõ çýýëä õýðõýí àæèëëàõ, ýäèéí çàñãèéí àðãààð çîõèîí áàéãóóëàëò õèéõ, çàõ çýýëä õýðõýí íýâòðýõ, îð÷èí ¿åèéí òóëãàìäñàí àñóóäëûã ìýäýð÷ øèéäâýðëýõ çýðýã îíîëûí ñóóðü ìýäëýã ýçýìøүүлíý. 

×àäâàð:Оюутанд аæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëлага  çàõ çýýëä хэрхэн íýâòðýõ, ñîíãîëòîî зөв õèéõ, ºðñºëäºõ зэрэг ÷àäâàð эзэмшүүлнэ.

Õàíäëàãà: Çàõ çýýëèéí øèíý íºõöºëä õýðõýí, ÿàæ, ÿìàð àðãààð áèçíåñ õèéõ óõààíûã ñóäëàõàä  ÷èãëүүлж, шинжлэх ухааны үүднээс хандах хандлага төлөвшүүлнэ.

 Áàãøèéí îíîî:                            
Õè÷ýýëèéí èðö                10 оноо
Хичээлийн явц                30 оноо
Áèå äààëòûí àæèë          30 оноо
 Íîì, ñóðàõ áè÷èã:
Ã.Áèçúÿà. Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýс. УБ, 1998 
Ã.Áèçúÿà. Ìàðêåòèíã. УБ, 2007
Д.Дагвадорж Маркетинг зах зээлийг эзэмдэгч түлхүүр ухаан УБ, 2004
Я.Отгонсүрэн Байгууллагын харилцааны маркетингийн удирдлага УБ, 2004
Íýìýëò ìàòåðèàë
1. Ôèëèï Êîòëåð Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ  ÓÁ  õîò 1991 îí 1, 2, 3, 4-ð äýâòýð
2. Ä.Ñýðãýëýí Ìàðêåòèíã ÓÁ, 1991
3. È.Áåðåçèí Ìàðêåòèíã ñåãîäíÿ  Ìîñêâà 1996 ã
4. 5. Ò¿âøèíçàÿà Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà  УБ, 2007
6. Ä.Äàãâàäîðæ  Ìîíãîëûí ìàðêåòèíãèéí ìåíåæìåíò  УБ, 1998 
7. Çàõ çýýë ñóäëàëûí õ¿ðýýëýí ìýäýýëýë УБ, 2007, 2008
8. Öèíêîòî Îëîí óëñûí õàðèëöàà, àðèëæàà íàéìàà
9. Ðîäèí Â.È. Îñíîâû ìàðêåòèíãà  2006
10. Á.Æàäàìáà, Ö.×èìýäëõàì Ñóäàëãààíû àðãà ç¿é  УБ, 1999 
11. Á.Íàðàíãýðýë Ìàðêåòèíãèéí äàñãàëûí õóðààìæ  УБ, 2002
12. Ã.Áèçúÿà ÕÀÀ-í ýäèéí çàñàã ìàðêåòèíã  УБ, 1998
13,Д.Баярсайхан,Н.Ариунчимэг.Маркетингийн тулгуур менежмент УБ, 2007
14. Д.Давгадорж Маркетингийн судалгаа УБ, 2007
15.В. Лхагвасүрэн Маркетинг УБ, 2008
16.Д.Батсүх Олон улсын бизнес УБ, 2008

 

Лекцийн õè÷ýýëèéí òºëºâëºãºº

Долоо хоног
Сýäýâ
Цаг
I
Ìàðêåòèíãèéí øèíæëýõ óõààíû ¿¿ñýë, õºãæèë
2
II
Ìàðêåòèíãèéí ìºí ÷àíàð, ¿íäñýí óõàãäàõóóí
2
III
Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé îíöëîã, à÷ õîëáîãäîë
2
IV
Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº, ò¿¿íèé òºðë¿¿ä
2
V
Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí
2
VI
Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëýë ñóäàëãàà
2
VII
Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò
2
VIII
Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë
2
IX
Áàéãóóëëàãûí çàõ çýýë
2
X
Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë
2
XI
Á¿òýýãäýõ¿¿íèé óäèðäëàãà
2
XII
¯íý, ¿íèéí áîäëîãî
2
XIII
Õóâààðиëàëò, түүний îíöëîã
2
XIV
Ìàðêåòèíãèéí  èäýâõèæ¿¿ëýëò
2
XV
¯éë÷èëãýýíèé ìàðêåòèíã
2
XVI
Îëîí óëñûí ìàðêåòèíã
2
Íèéò öàã
32

Семинарын хичээлийн төлөвлөгөө
Долоо хоног
Ñýäýâ
Öàã
Хэлбэр
I
Ìàðêåòèíãèéí øèíæëýõ óõààíû ¿¿ñýë, õºãæèë
2
Өртөөчлөх
II
Ìàðêåòèíãèéí ìºí ÷àíàð, ¿íäñýí óõàãäàõóóí
4
Асуулт ярилцлага
III
Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé îíöëîã, à÷ õîëáîãäîë
2
Багийн зохион байгуулалт
IV
Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº, ò¿¿íèé òºðë¿¿ä
4
Багийн зохион байгуулалт
V
Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí
4
Кейс ажиллах
VI
Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëýë ñóäàëãàà
2
Кейс ажиллах
VII
Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò
4
Кейс ажиллах
VIII
Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë
2
Багийн зохион байгуулалт
IX
Áàéãóóëëàãûí çàõ çýýë
2
Кейс ажиллах
X
Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë
2
Кейс ажиллах
XI
Á¿òýýãäэõ¿¿íèé óäèðäëàãà
4
Кейс ажиллах
XII
¯íý, ¿íèéí áîäëîãî
4
Кейс ажиллах
XIII
Õóâààðиëàëò, îíöëîã
4
Багийн зохион байгуулалт
XIV
Ìàðêåòèíãèéí  èäýâõæ¿¿ëýëò
4
Кейс ажиллах
XV
Îëîí óëñûí ìàðêåòèíã
2
Багийн зохион байгуулалт
XVI
¯éë÷èëãýýíèé ìàðêåòèíã
2
Багийн зохион байгуулалт
Нийт цаг
48


Бèå  äààх ажлын óäèðäàìæ
Áèå äààëò 1. “Ìàðêåòèíã ìèíèé àìüäðàëä”  ñýäâýýð эññý áè÷èõдээ тухайн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэгтээ тулгуурлах
Áèå äààëò 2  Маркетингийн төлөвлөгөө, түүний төрөл” сэдвээр 40 үгтэй үгийн сүлжээ зохиох
Áèå äààëò 3. Îþóòàí á¿ð ñýäâýý óðüä÷èëàí ñîíãîæ, îíîëûí ñóäàëãàà õèéх замаар илтгэл бичнэ. Èлтгэх урлагийг харгалзан дүгнэнэ.
Áèå äààëò 4. Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë ñýäâýýð судалгааны ажил хийхдээ аль нэг  байгууллàгын  сонгон авч,  судалгаа хийнэ.
 Áèå äààëòаа ñòàíäàðòûí äàãóó õèéñýí áàéõ áºãººä õóãàöààíààñ 2 õîíîãèéí ºìíº  áàãøèä õóðààëãàñàí áàéíà.
Бие даалт 5 “Үнэ үнийн бодлого хуваарилалт, онцлог” сэдвээр оюутан бүр 40 тест зохионо.
Бие даалт 6. Ìàðêåòèíãèéí үндэс хичээлээр үзсэн лекцийн дагуу ном, сурах бичиг ашиглан схем хийж, тогтоосон хугацаанд багшид шалгуулна.

Áèå  äààх ажлын òºëºâëºãºº
¹
Сýäýâ
Шалгуулах хугацаа
Үнэлгээ
Хýëáýð
1
“Ìàðêåòèíã ìèíèé àìüäðàëä”
III долоо хоног
5
Ýññý бичих
2
 Маркетингийн төлөвлөгөө, түүний төрөл
V долоо хоног
5
Үгийн сүлжээ зохиох
3
Сэдэв сонгох
VIII долоо хоног
5
Иëòãýë бичиж хамгаалах
4
Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë
X долоо хоног
5
Судалгааны ажил хийх
5
Үнэ үнийн бодлого хуваарилалт, онцлог
XIV долоо хоног
5
Тест зохиох
6
16 лекцийн дагуу ном, сурах бичиг ашиглах
XVI долоо хоног
5
Схем хийх
Нийт оноо
30

                       

No comments:

Post a Comment