Sunday, March 6, 2011


Банкны менежмент хичээлийн заава судлах ном зохиол
Assets and Liability Management ñåìèíàð  Susan Ballinger
Áàíêíû ìåíåæìåíò Ïèòåð Ñ.Ðîóç  ÓÁ, 2003
Áàíêíû óäèðäëàãà  Ý.Îþóíöàöàðàë ÓÁ,  2003
Áàíêíû ¿éë àæèëëàãààíû øèíæèëãýý À. Öýðýíòîãîî ÓÁ, 2003
Àðèëæààíû áàíêíû ìåíåæìåíò àêòèâ, ïàññèâûí áà òýäãýýðèéí õîñîëñîí óäèðäëàãà Ë.Îþóí ÓÁ, 2006
Îëîí óëñûí âàëþò- çýýë áà ñàíõ¿¿ãèéí õàðèëöàà Ä.Àâèðìýä  ÓÁ, 2004
Ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà Á.Á¿æèíëõàì ÓÁ, 2001

No comments:

Post a Comment