Sunday, March 6, 2011

Семинар 1: СШ-ий судлах зүйл, гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол.
1.    Сэдвийн товч агуулга
2.    Тест (баг тус бүрт)
3.    Багуудын дундах асуулт хариултын тэмцээн
4.    Авхаалж шалгасан тэмцээн
Тест
1. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний судлах нь тухайн бизнесийн байгууллагын аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагааг судалж, . . . . . . . . . . . . . шинжилгээ хийнэ.
А. Компанийн удирдлагад
Б. Санхүүгийн тайланд
В. Зөвхөн пүүсийн ашигт ажиллагаанд
Д. Дээрх бүгд зөв
2. Санхүүгийн шинжилгээний 3н төрлийг нэрлэж бич.
А.
Б.
В.
3. Гадаад шинжилгээний зорилго юу вэ?
А. Гадаад хэрэглэгчдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх
Б. Байгууллага өөрийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулах
В. Эргэлтийн хөрөнгийг зохистой түвшинд тогтооход чиглэгдэнэ
Г. Дээрх бүгд буруу
4. Дотоод шинжилгээний зорилго юу вэ?
А. Гадаад хэрэглэгчдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх
Б. Байгууллага өөрийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулах
В. Эргэлтийн хөрөнгийг зохистой түвшинд тогтооход чиглэгдэнэ
Г. Дээрх бүгд буруу
5. Шинжилгээний ажлыг 3н эрэмбэ дарааллаар хийдэг.
А. Бэлтгэл ажиллагааг хангах.
Б.
В. Дүгнэлт гаргана.
Асуулт
1. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний ач холбогдол?
2. Санхүүгийн тайланд хийх гадаад шинжилгээний судлах зүйл?
3. Удирдлагын ба дотоод шинжилгээний судлах зүйл?
4. Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээний судлах зүйл?

No comments:

Post a Comment