Sunday, March 6, 2011


Билет 1
Эрсдэлд үнэлгээ өгөх
Хөрөнгийн удирдлага
Дэд гишүүн

Билет 2
Баталгаажуулалт
Аудитын зардал
Аудитын ажил

Билет 3
аудитын нотолгоо
санхүүгийн тайлангийн аудит
Аудитын тайлан

Билет 4
Аудиторын үнэлэлт
Аудиторын дүгнэлт
Аудитын зөвлөмж
    
   Билет 5
     Эрх мэдэл
Шилжилтийн үеийн нягтлан бодох бүртгэл
Банкны данс

Билет 6
Дампуурал
Банкны хянагч
Төсөв

Билет 7
данс, бүртгэл хөтлөлт
Тайлан баланс
Тохиролцсон хэлэлцээр

Билет 8
Төсвийн хяналт
Төсвийн хязгаар
Барилга

Билет 9
Захирлуудын зөвлөл
Дансны үнэ
балансын эцсийн мөр

Билет 10
бизнесийн үйл ажиллагаа
гол хандлага
Хахууль

No comments:

Post a Comment