Sunday, March 6, 2011


         Билет 1
1.    Менежментийн шинжлэх ухааны үүсэл, õºãæèë, хандлагууд
 ач холбогдол
2.    Ôóíêöèîíàëü
3.    Àìåðèê, ßïîí óäèðäëàãûí çàãâàð, òýäãýýðèéí ÿëãàà

Билет 2
1.    Үүргүүдийн тухай ойлголтууд
2.    Äèâèçèîíàëü
3.    Óäèðäëàãûí Ó îíîë

Билет 3
1.    Төлөвлөлтийн, зохион байгуулалт, манлайлал, хяналтын үүрэг
2.    Ìàòðèöàí á¿òýö
3.    Óäèðäëàãûí Õ îíîë

Билет 4
1.    Менежерийн тухай ойлголт, тодорхойлол
2.    Óäèðäëàãûí ìàíëàéëàë
3.    Ìåíåæòåíòèéí Õ,Ó îíîë

Билет 5
1.    Менежментийн түвшин
2.    Ìàíëàéëàëûí ìºí ÷àíàð
3.    Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä ýâñýã íàéðñàã õàðèëöààíû óóð àìüñãàë á¿ðä¿¿ëýõ øààðäëàãà

Билет 6
1.    Дээд, дунд, анхан шатны менежерүүд тэдгээрийн үүрэг, онцлог
2.    Ìàíëàéëàëûí òóõàé ¿çýë áàðèìòëàë
3.    Öýâýð ìýðãýæëèéí áóþó àëáàí õàðèëöààБилет 7
1.    Менежмент түүний ангилал, ур чадвар
2.    Óðàìøóóëàëûí îíîë
3.    Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíû ýåðýã, ñºðºã òàëóóä

Билет 8
1.    Менежерийн үүрэг, ур чадвар
2.    Ìàñëîóãèéí õýðýãöýýíèé îíîë
3.    Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíû á¿ä¿¿â÷

Билет 9
1.    Ур чадвар
2.    Õåðöáåðãèéí õî¸ð õ¿÷èí ç¿éëèéí îíîë
3.    Õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààã óäèðäàõûí à÷ õîëáîãäîë

Билет 10
1.    Байгууллагын тухай ойлголт
2.    Àëüäåðôåðèéí ERG îíîë
3.    Áàéãóóëëàãàä áàéäàã õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöààíû õýëáýð¿¿ä

Билет 11
1.    Гадаад орчны тухай ойлголт
2.    Ïîðòåð – Ëàóëåðèéí çàãâàð
3.    Õ¿ì¿¿ñèéí õàðèëöàà

Билет 12
1.    Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éëñ
2.    Óäèðäëàãûí àðãà áàðèë
3.    Ìýäýýëýëèéí àëäàà ãàðàõ øàëòãààíóóä
Билет 13
1.    Óëñ òºð, õóóëü ç¿éí õ¿÷èí ç¿éëñ
2.    Âëåê – Ìîóòîíû çàãâàð /óäèðäëàãûí òîð/
3.    Óäèðäëàãûí ìýäýýëýëèéí óðñãàëóóä

        Билет 14
  1. Òåõíîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éëñ
  2. Èäýâõèæ¿¿ëýëò áà ìîòèâàöè
  3. Ìýäýýíèé ãàæèëòûã çàñâàðëàõ, ò¿¿íèé à÷ õîëáîãäîë

Билет 15
1.    Îëîí óëñûí õ¿÷èí ç¿éëñ
2.    Áàéãóóëëàãà õ¿ì¿¿ñýý ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëóóëàõàä èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí ¿ð    íºëºº. Èäýâõèæ¿¿ëýëò ãýæ þó âý?
3.    Ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàã÷ äàìæèæ èðñýí ìýäýýëýëèéã çàäàëæ, õóâèðãàõ íü

Билет 16
1.    Íèéãýì - ñî¸ë
2.    Èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí ¿íäñýí àðãóóä
3.    Ìýäýýëýë äàìæèõ ñóâãóóäûí õýëáýð¿¿ä

Билет 17
1.    Õî¸ðäîã÷ ò¿âøèí
2.    Èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí òóõàé Ð.À.Ìàñëîâûí îíîë /õ¿íèé 5 õýðýãöýý/ ÀÍÓ-ûí ýðäýìòýí Ìàêëåéíäûí õýðýãöýýíèé òóíõàãëàëûí îíîë
3.    Ãàäààä îð÷íîîñ ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ

Билет 18
1.    Äîòîîä îð÷íû òóõàé îéëãîëò
2.    Õ¿ì¿¿ñèéã èäýâõèæ¿¿ëýõýä øàãíàëûí à÷ õîëáîãäîë
3.    Ãàäààä îð÷èíòîé õàðèëöàõ ìýäýýëëèéã îëáîðëîõ, êîäëîõ


Билет 19
1.    Òºëºâëºëò, ò¿¿íèé ¿¿ðýã
2.    Áàéãóóëëàãûí çîðèëòûã òîäîðõîéëîõîä ã¿éöýòãýã÷ õ¿ì¿¿ñ, àæèë÷äûí òºëººëºã÷èä äîîä àëáàí òóøààëûí õ¿ì¿¿ñèéã îðîëöóóëàõûí à÷ õîëáîãäîë
3.    Êîììóíèêàöèéí ¿¿ðã¿¿ä

Билет 20
1.    Òºëºâëºëòèéí òóõàé îéëãîëò
2.    Óäèðäëàãûí õÿíàëò
3.    Êîììóíèêàöèéí çîðèëãî

Билет 21
1.    Òºëºâëºãººíèé òºðë¿¿ä
2.    Õÿíàëòûí òóõàé îéëãîëò ¿éë ÿâö
3.    Áàéãóóëëàãûí êîììóíèêàöè

Билет 22
1.    Ýðõýì çîðèëãî
2.    Áàéãóóëëàãà äàõü õÿíàëò
3.    Áàéãóóëëàãûí ãèø¿¿äèéã ¿íýëýõ àëáàí ¿íýëãýýíèé 4 õýëáýð

Билет 23
1.    Çîðèëãî
2.    Ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàëò
3.    Øèíý ãèø¿¿äèéã ìýäýýëýëýýð õàíãàõ, ¿íýëýõ æóðìóóä


Билет 24
1.    Ñòðàòåãè
2.    ¿éë àæèëëàãààíû õÿíàëò
3.    Õ¿íèé íººöèéí òºëºâëºëòèéã õèéõ äýã æóðàì

Билет 25
1.    Áîäëîãî
2.    Õ¿íèé íººöèéí óäèðäëàãà
3.    Òºñºâ

No comments:

Post a Comment