Wednesday, March 9, 2011

Банкны менежмент


Банкны менежмент хичээлийн бүлэг хичээлийн шалгалт
д\д
Бүлэг сэдвийн шалгалт
Шалгуулах хугацаа
Шалгах хэлбэр
1
Áàíê, áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà
III долоо хоног
Уламжлалт
2
Òºâ áàíêíû çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãàà
3
Àðèëæààíû áàíêóóäûí çîðèëãî ¿éë àæèëëàãàà, тэдгээрт тавигдах хяналт
4
Áàíêíû ìåíåæìåíòèéí òóõàé îéëãîëò
VI долоо хоног
Тест
5
Àøãèéí óäèðäëàãà
6
Áàíêíû ýðñäýëèéí ìåíåæìåíò ба Аудитын үйл ажиллагаа
7
Áàíêíû ïàññèâ ,ò¿¿íèé óäèðäëàãà
IX долоо хоног
Билет
8
Àðèëæààíû áàíêíû òºëáºðèéí ÷àäâàð, òàéëàí òýíöýë ба гадаад худалдааны санхүүжилт
9
Õàðèëöàõ äàíñ, õàäãàëàìæèéí óäèðäëàãà
10
Çýýëëýãý, ººðèéí õºðºíãèéí óäèðäëàãà
11
Áàíêíû àêòèâ, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
XIII долоо хоног
Тест
12
Õî¸ðäîã÷ íººö¿¿ä, çýýë, зээлийн багц, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
13
Àêòèâ, ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãà
14
Íýãäñýí ñàíãèéí àðãà, õóâààðèëàõ àðãà, øóãàìàí ïðîãðàìì÷ëàëûí àðãà
XVI долоо хоног
Уламжлалт
15
Áàëàíñûí àðãà, duration áóþó õóãàöààí äýýð ñóóðèëñàí àðãà

Банкны удирдлага хичээлийн сэдвийн шалгалт
д\д
Сэдвийн шалгалт
Шалгах хэлбэр
1
Áàíê, áàíêíû ¿éë àæèëëàãàà
Сэдэв тус бүрийн дагуу амаар асууж шалгана.
2
Òºâ áàíêíû çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãàà
3
Àðèëæààíû áàíêóóäûí çîðèëãî ¿éë àæèëëàãàà, тэдгээрт тавигдах хяналт
4
Áàíêíû ìåíåæìåíòèéí òóõàé îéëãîëò
5
Àøãèéí óäèðäëàãà
6
Áàíêíû ýðñäýëèéí ìåíåæìåíò ба Аудитын үйл ажиллагаа
7
Áàíêíû ïàññèâ ,ò¿¿íèé óäèðäëàãà
8
Àðèëæààíû áàíêíû òºëáºðèéí ÷àäâàð, òàéëàí òýíöýë ба гадаад худалдааны санхүүжилт
9
Õàðèëöàõ äàíñ, õàäãàëàìæèéí óäèðäëàãà
10
Çýýëëýãý, ººðèéí õºðºíãèéí óäèðäëàãà
11
Áàíêíû àêòèâ, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
12
Õî¸ðäîã÷ íººö¿¿ä, çýýë, зээлийн багц, ò¿¿íèé óäèðäëàãà
13
Àêòèâ, ïàññèâûí õîñîëñîí óäèðäëàãà
14
Íýãäñýí ñàíãèéí àðãà, õóâààðèëàõ àðãà, øóãàìàí ïðîãðàìì÷ëàëûí àðãà
15
Áàëàíñûí àðãà, duration áóþó õóãàöààí äýýð ñóóðèëñàí àðãà

Жич: Сэдэв тус бүрээр асуугдаагүй оюутныг улиралын шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулж байна.

No comments:

Post a Comment