Wednesday, March 9, 2011

Маркетингийн шалгалтын асуулт


Маркетингийн шалгалтын асуулт
 1. Маркетингийн шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил
 2. Маркетингийн мөн чанар,үндсэн ухагдахуун
 3. Маркетингийн удирдлага,түүний онцлог,ач холбогдол
 4. Маркетингийн төлөвлөгөө,түүний төрлүүд
 5. Маркетингийн орчин
 6. Маркетингийн мэдээлэл,судалгаа
 7. Зах зээлийн сегмент
 8. Хэрэглэгчийн зах зээл
 9. Байгууллагын зах зээл
 10. Маркетингийн иж бүрдэл
 11. Бүтээгдэхүүний удирдлага
 12. Үнэ,үнийн бодлого
 13. Хуваарилалт,түүний онцлог
 14. Маркетингийн идэвхжүүлэлт
 15. Үйлчилгээний маркетинг
 16. Олон улсын маркетинг
 17. Маркетингийн үзэл баримтлал
 18. Маркетингийн үндсэн ухагдахуун
 19. Маркетингийн удирдлагын ач холбогдол
 20. Маркетингийн удирдлагын үүрэг
 21. Маркетингийн макро орчин
 22. Маркетингийн микро орчин
 23. Маркетингийн мэдээллийн систем
 24. Маркетингийн мэдээллийн системийн агуулга,бүтэц
 25. Маркетингийн судалгааны системм,түүний арга зүй
 26. Зах зээлийн сегментчилэл
 27. Маркетингийн сегмент
 28. Хэрэглэгчийн зах зээлд худалдан авах зан төлөв,загвар
 29. Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргах үе шат,нөлөөлөх хүчин зүйл
 30. Хэрэглэгчдийн худалдан авах зан төлөвийн судалгааны орчин үеийн чиглэл
 31. Байгууллагын зах зээлийн мөн чанар,онцлог
 32. Байгууллагын зах зээлийн худалдан авах шийдвэр гаргах үйл явц
 33. Байгууллагын зах зээлийг хэсэгчлэн хуваах
 34. Үйлдвэр байгууллагын дэргэд маркетингийн албыг зохион байгуулах, түүний үүрэг
 35. Бараа,түүний ангилал
 36. Барааны иж бүрдэл
 37. Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг
 38. Үнийн мөн чанар,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 39. Үнийн зорилго,бодлого
 40. Үнэ бүрдэх үе шат,түүний онцлог
 41. Үнийн стратеги
 42. Хуваарилалтын сувгийн мөн чанар,зорилго,үүрэг,ач холбогдол
 43. Бөөний худалдаа ба жижиглэнгийн худалдааны үүрэг
 44. Тээвэрлэлтийн болон агуулахын аж ахуйн үйл ажиллагааны үүрэг
 45. Идэвхжүүлэлтийн мөн чанар,ач холбогдол
 46. Идэвхжүүлэлтийн үндсэн аргууд
 47. Идэвхжүүлэлтийн стратеги,зардлыг тодорхойлох
 48. Үл мэдрэгдэх стратеги
 49. Саланги биш стратеги
 50. Янз бүр байх стратеги
 51. Олон улсын маркетингийн мөн чанар
 52. Олон улсын маркетингийн бодлого,үйл ажиллагаа
 53. Олон улсын маркетингийн гол объект
 54. Бараа маркетингийн стратегийг сонгох үнэлгээ
 55. Гадаад зах зээлийн сонголт
 56. Олон улсын маркетингийн иж бүрдэл
 57. Эрэлт,эрэлтийн төрөл
 58. Орчин үеийн бизнесийн үйл ажиллагаа

No comments:

Post a Comment