Wednesday, March 9, 2011

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÌÅÍÅÆÌÅÍÒ


ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÌÅÍÅÆÌÅÍÒ
õè÷ýýëèéí òîäîðõîéëîëò

Õè÷ýýëèéí íýð:                  Ìàðêåòèíãèéí  ìåíåæìåíò                                          Êðåäèò 3.0
Õè÷ýýëèéí êîä:                  ES 313
Çààãäàõ óëèðàë:                 VI
Çàëãàìæ õîëáîî:                EP112
Õè÷ýýë çààõ áàãø:              Ìàãèñòð Ñ.Æàâçàíäóëàì
Àæëûí öàã:                          830-1630
ªðºº:                                    212
Óòàñ:                                     462908
Äîëîî õîíîãò çààõ öàã:     2:2:0:10
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûã ìàðêåòèíãààð óäèðäàõòàé õîëáîîòîé á¿õèé ë àðãà àæèëëàãààã ñóäëàõàä îðøèíî. 
Îþóòàíä îëãîõ ìýäëýã: Ìàðêåòèíãèéí удирдлагын хүрээний ойлголт өгөх, функцүүдийг зохион байгуулах, зорилтуудыг дэвшүүлэх, маркетингийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах,  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хянах талаар мэдлэг олгоно.
 ×àäâàð: Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ îëîõ àøãèéã íýìýãä¿¿ëæ, áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûг маркетингаар óäèðäàõ ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëíý.
Õàíäëàãà: Áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûí маркетингийн  ¿éë àæèëëàãààã îíîâ÷òîé óäèðäàõ õàíäëàãà òºëºâø¿¿ëíý.
Áàãøèéí îíîî:
Õè÷ýýëèéí èðö                     10 îíîî
Хичээлийн явц                     20 îíîî
Áèå äààëòын ажил               40 îíîî
Íîì, ñóðàõ áè÷èã:
Basic marketing management   Douglas J. Dalrymple, Leonard J. Parsons  1995
Marketing management Donnelly , J 1997
Ìåòîäû ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèé Á. Å. Òîêàðåâ 1998
Ã. Áèçüÿà Ìàðêåòèíã ÓÁ, 1999
Ñ.Ò¿âøèíçàÿà Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà ÓÁ, 2007
Ä.Äàãâàäîðæ Ìîíãîëûí ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà ÓÁ, 1998
Ä.Äàãâàäîðæ Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû àðãà ç¿é ÓÁ, 1994
Ë.Áàÿðäàëàé Áèçíåñèéí ìàðêåòèíã, ÓÁ, 2001
ß.Îòãîíñ¿ðýí ¯éë÷èëãýýíèé ìàðêåòèíã ÓÁ, 2001
Ä. Áàÿðñàéõàí, Í.Àðèóí÷èìýã Ìàðêåòèíãèéí òóëãóóð ìåíåæìåíò ÓÁ, 2005
Лекцийн хичээлийн төлөвлөгөө
Äîëîî õîíîã
Сýäýâ
Цаг
1
Ìàðêåòèíãèéí ¿íäñýí îéëãîëò, õºãæëèéí òîéì
2
2
Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàë
2
3
Ñòðàòåãè òºëºâëºëò
2
4
Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºëò
2
5
Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåì
2
6
Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû ñèñòåì
2
7
Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí
2
8
Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë áà õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ òºëºâ áàéäàë
2
9
Áàéãóóëëàãûí çàõ çýýë
2
10
Çàõ çýýëèéí ñèãìåíò, çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñîíãîõ íü
2
11
Ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãèóä
2
12
Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé óäèðäëàãà
2
13
Áàðààíû àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéã óäèðäàõ íü
2
14
¯íèéí óäèðäëàãà
2
15
Õóâààðèëàëòûí óäèðäëàãà
2
16
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí óäèðäëàãà
2
Нийт цаг
32

Ñåìèíàðûí ñýäýâ
Д/д
Ñýäýâ
Öàã
1
Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä
2
2
Ìàðêåòèíãèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ¿çýë áàðèìòëàë
2
3
Ï¿¿ñèéí ºñºëòèéí áîëîìæóóä
2
4
Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº çîõèîõ
2
5
Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëýë
2
6
Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà
2
7
Õýðýãëýã÷èéí áîëîí ºðñºëäºã÷èéí ñóäàëãààíû àñóóëãà áîëîâñðóóëàõ
2
8
Õóäàëäàí àâàõ òºëºâ áàéäàëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ
2
9
Á¿ëãèéí òåñòýí äýýð àæèëëàõ
2
10
Ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãèóäûí äàâóó áîëîí ñóë òàë
2
11
Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çàõ çýýëä íýâòð¿¿ëýõ àðãà çàì
2
12
Áàðààíû àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ºñºëòèéí ¿å øàòàíä áàðèìòëàõ ñòðàòåãè
2
13
¯íý òîãòîîõ àðãóóäààñ îíîâ÷òîéã íü õýðýãëýõ íü
2
14
Õóâèàðëàëòûí ñóâãóóäûí çàðèì íèéòëýã òºðë¿¿ä
2
15
Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çàðäàë òºñºâ òîîöîõ àðãà÷ëàë
2
16
Ä¿ãíýëò
2
Нийт цаг
32

Áèå  äààх àæëûí óäèðäàìæ
Áèå äààëò1: Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà õèéõ
Эзэмшсэн îíîëûí ìýäëýãòýý òóëãóóðëàí õýðýãëýýíèé ìýäëýã, ÷àäâàðûã áàÿæóóëàõûí òóëä ñóäàëãààíû àðãóóäààñ àëü íýãèéã íü ñîíãîí àâ÷, 2-3 îþóòàí íýã áàã áîëон,  ñóäàëãàà õèéíý.
Áèå äààëò 2: Òåñòýí äýýð àæèëëàõ.
Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà õè÷ýýëèéí áàãö òåñòèéí ýõíèé 50 òåñòèéã  зохиох
Áèå äààëò 3: Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàõ
3-4 îþóòàí íýã áàã áîëæ, áàéãóóëëàãûí ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº õèéн, îíîëûí ìýäëýãýý áàòàëãààæóóëíà.
Бие даалт 4: Барааны амьдралын мөчлөгийг тодорхойлох
Нэг бараа сонгон авч, амьдралын мөчлөгийг нь тодорхойлж, цаашид авч хэрэгжүүлэх стратегийг нь боловсруулна.
Бие даалт 5: Presentation хийх
Оюутан бүр сэдэв сонгож, сонгосон сэдвийнхээ дагуу Presentation хийнэ.
Áèå äààëò 6: Илтгэл бичих
     Сэдэв сонгож, түүний хүрээнд илтгэл бичиж, хэлэлцүүлнэ.
      Оюутан бүр бие даалтын ажлыг тогтоосон хугацаанд шалгуулна.
Áèå äààëòûí àæëûí òºëºâëºãºº
Д/д
Сэдэв
Øàëãóóëàõ õóãàöàà
¯íýëãýý
Õýëáýð

1
Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà õèéõ
III долоо хоног
5

Ñóäàëãàà

2
Òåñòýí äýýð àæèëëàõ
VI долоо хоног
5
Ìýäëýãýý áàòàëãààæóóëàõ

3
Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëíà
IX долоо хоног
5

Ñóäàëãàà
4
Барааны амьдралын мөчлөгийг тодорхойлох
X долоо хоног
5
Судалгаа хийнэ
5
Presentation хийх
XIII долоо хоног
5
Presentation хийхNo comments:

Post a Comment