Sunday, March 6, 2011

 ÀÓÄÈÒ õè÷ýýëèéí õºòºëáºð
Õè÷ýýëèéí íýð:             Àóäèò                                                                                 Êðåäèò: 3.0
Õè÷ýýëèéí êîä              ES 405
Заагдах улирал             V
Залгамж холбоо           EP 406. ES 404. EP 402
Õè÷ýýë çààõ áàãø         МУМНБ, Магистр Ò.Ýðäýíýöîãò   
Àæëûí öàã                      830-1630
Õè÷ýýëèéí öàã               2:2:0:5
Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Øóäарãà, áèå äààñàí, õàðààò áóñ ¿çýë áàðèìòëàëààð çàõ çýýëä õàðèëöàã÷ òàëóóäàä èæèë òýãø ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýí õºíäëºí㺺ñ íü òóñëàëöàхад оршино. 
Оюутанд ìýäëýã олгох:  Àóäèòын ìºí ÷àíàð, àãóóëãà, çîðèëãî, òºðºë ÷èãëýë, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé çàð÷ìóóä, ñòàíäàðòóóä, аóäèòûí àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëò, øàëãàëò õÿíàëòûí àðãà ç¿éã ñóäàëна.
Чадвар:  Аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд бие дааж, хөндлөнгийн шалгалт хийх, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, дүгнэлт гаргах чадварыг эзэмшинэ.
Хандлага: Нягтлан бодогчийн болон аудиторын ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан, хөндлөнгийн хяналтыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадваржсан мэдлэгийг  төлөвшүүлнэ.
Íîì, сурах бичиг :
¯íäñýí ñóðàõ áè÷èã:
Í.Àãâààí. Àóäèò. УБ, 2008 
Íýìýëò õýðýãëýãäýõ¿¿í:
À.Ýíõ-Аìãàëàí Àóäèò
Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé Монгол Улсын õóóëü
Àóäèòûí òóõàé Монгол Улсын õóóëü
Òºðèéí àóäèòûí òóõàé Монгол Улсын õóóëü
Â. Àóäèò, áàòàëãààæóóëàëò ¸ñ ç¿éí îëîí óëñûí òóíõàãëàл УБ, 2003 

Лекцийн хичээлийн төлөвлөгөө
Д/д
Сýäýâ
Цаг
1
Àóäèòûí òóõàé îéëãîëò, àóäèòûí ¿¿ñýë, õºãæèë
2
2
Àóäèòûí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóä
2

3
ÍÁÁ ба àóäèòûí õîëáîî, óÿëäàà, ÌÍÁ-÷èä, àóäèò, àóäèòîðóóäûí ýðõ îëãîëò

2

4
Àóäèòûí òºðºë, àíãèëàë, òºðèéí àóäèòûí òóõàé áèå äààñàí õàðààò áóñ àóäèò, ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàëòûí ÿëãàà

2
5
Äîòîîä õÿíàëòûí ñèñòåì, ò¿¿íèéã ¿íýëýõ àðãà, ò¿¿âýð àóäèò
2

6
Àóäèòûí çîðèëãî, çàð÷ìóóä, àóäèòûí áàòëàìæ ìýäýãäýë áà àóäèòûí ãîðèìóóä

2
7
Àóäèòûí ìýðãýæëèéí ñòàíäàðòóóä, àóäèòûí эрсдэл, òåñò¿¿ä, õóóëü áóñ ¿éëäýë áà àëäàà
2
8
Àóäèòûí øàëãàëòûí ¿å øàò, àðãà ç¿é, ¿éë àæèëëàãààã òºëºâëºõ  /ãîðèìûí òºëºâëºãºº/
2
9
Àóäèòûí òåõíîëîãè, ¿éë àæèëëàãàà, ìýäýýëýë, íîòëîõ áàðèìò öóãëóóëàõ нь
2
10
Àóäèòûí òàéëàí, òýäãýýðèéí òºðºë, àæëûí áàðèìò
2
11
̺íãºí õºðºíãèéí àóäèò
2
12
Áîðëóóëàëòûí öèêë /áîðëóóëàëò, àâëàãûí àóäèò/
2
13
Õóäàëäàí àâàëòûí öèêë, ºð òºëáºðèéí àóäèò, áàðàà ìàòåðèàëûí àóäèò 
2
14
¯éëäâýðëýëèéí öèêëèéí àóäèò
2
15
¯íäñýí õºðºíãº, ýçíèé өмчийн àóäèò
2
16
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí àóäèò
2
Нийт цаг
32

Семинарын хичээлийн төлөвлөгөө
Äîëîî õîíîã
Сýäýâ
Ñýäâèéí àãóóëãà
Àøèãëàõ íîì, ñóðàõ áè÷èã

I äîëîî õîíîã

Àóäèòûí òóõàé îéëãîëò,  ìºí ÷àíàð
- Àóäèòûí çîðèëãî
- Àóäèòûí ¿¿ñýë õºãæèë
- Àóäèòûí òºðºë, ÷èãëýë
- Àóäèòûí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé çàð÷ìóóä


À.1:13-47

II äîëîî õîíîã

Àóäèòûí ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòóóä
- Ìîíãîë óëñûí àóäèòûí òóõàé õóóëü, ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð
- Òºðèéí àóäèòûí òóõàé õóóëü
- Àóäèòûí ñòàíäàðòóóä, òýäãýýðèéã øàëãàëòàíä ìºðäºõ çàð÷ìóóä


À.1:48-66


III äîëîî õîíîã


Àóäèò àæëûí ¿å øàò
- Àóäèòûí àæëûí áýëòãýë, çîõèîí áàéãóóëàëòûí òóõàé
- Àóäèòûí àæëûí ãýðýý
- Àóäèòîðûí àæëûí òºëºâëºëò, õºòºëáºð áîëîâñðóóëàëò
- Àóäèòîðûí àæëûí áàðèìò á¿ðä¿¿ëýëò
- Ò¿¿âýð øàëãàëòûí àðãà ç¿é
- Óðüä÷èëñàí ä¿ãíýëò òàéëàí

À.1:67-127

IV äîëîî õîíîã

Àóäèò áà äîòîîä õÿíàëò
- Òºðèéí àóäèò áà ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàëò øàëãàëòûí õàðèëöàí õàìààðàë
- Áèçíåñèéí àæ àõóéí äîòîîä õÿíàëòûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò
- Àóäèò áà àæ àõóéí äîòîîä õÿíàëòûí õàðèëöàí õàìààðàë


À.1:128-145

V äîëîî õîíîã

Àóäèòûí ýðñäýë, ò¿¿íèé ¿íýëãýý
- Àóäèòûí ýðñäýë, ò¿¿íèé àíãèëàë
- Ýðñäëèéí ¿íýëãýý áà ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàëò


À.1:146-163VI äîëîî õîíîãÕóäàëäàí àâàëòûí îð÷èëä õèéõ àóäèò
- Õóäàëäàí àâàëòûí îð÷èë, ò¿¿íä аóäèò õèéõ òóõàé
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ õóäàëäàí àâàëòûí àæèë ã¿éëãýý áà áàðèìòæóóëàëò, á¿ðòãýë
- Õóäàëäàí àâàëòûí îð÷èëä õèéõ àóäèòûí àðãà ç¿é

À.1:164-199

VII äîëîî õîíîã

¯éëäâýðëýëèéí îð÷èëä õèéõ àóäèò
- ¯éëäâýðëýëèéí îð÷èëä àóäèò õèéõ îíöëîã
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ ¿éëäâýðëýëèéí ºðòºã òîîöîîëîë, äàíñ á¿ðòãýë, áàðèìòæóóëàëò
- ¯éëäâýðëýëèéí îð÷èëä àóäèò õèéõ àðãà ç¿é


À.1:200-219


VIII äîëîî õîíîã


Áîðëóóëàëòûí îð÷èëä õèéõ àóäèò
- Áîðëóóëàëòûí îð÷ëîîð ã¿éöýòãýõ àóäèò
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ áîðëóóëàëòûí àæèë ã¿éëãýýíèé áàðèìòæóóëàëò, á¿ðòãýë
- Áîðëóóëàëòûí îð÷èëä õèéõ àóäèòûí àðãà ç¿éÀ.1:220-245


IX äîëîî õîíîã

̺íãºí õºðºíãèéí á¿ðòýëä аóäèò õèéõ òóõàé
- ̺íãºí õºðºíãèéí á¿ðòãýëä õèéõ àóäèò, àðãà ç¿é
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ ìºíãºí ã¿éëãýýíèé áàðèìòæóóëàëò, á¿ðòãýëÀ.1:246-274

X äîëîî õîíîã

Àâëàãà, óðüä÷èëãàà á¿ðòãýë õèéõ àóäèò
- Àâëàãà, óðüä÷èëãààíû á¿ðòãýëä õèéõ àóäèòûí òóõàé
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ àâëàãà, óðüä÷èëãààíû áàðèìòæóóëàëòûí á¿ðòãýë


À.1:275-299


XI äîëîî õîíîã


Áèåò áîëîí áèåò áóñ õºðºíãºíä õèéõ àóäèò
- ¯íäñýí áà áèåò áóñ õºðºíãº, õºðºí㺠îðóóëàëòûí á¿ðòãýëä õèéõ àóäèòûí îíöëîã, àðãà ç¿é
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ ¿íäñýí áà áèåò áóñ õºðºíãº, õºðºí㺠îðóóëàëòûí àæèë ã¿éëãýýíèé áàðèìòæóóëàëò, á¿ðòãýëÀ.1:300-331

XII äîëîî õîíîã

ªð òºëáºð, ýçýìøèã÷èéí ºì÷èä õèéõ àóäèò
- ªð òºëáºð áà ýçýìøèã÷èéí ºì÷èä õèéõ àóäèòûí îíöëîã, àðãà ç¿é.
- Àóäèòûí øàëãàëòàíä õàìààðàãäàõ ºð òºëáºð áà ýçýìøèã÷èéí ºì÷èéí á¿ðòãýë


À.1:332-370XIII äîëîî õîíîãÑàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä õèéõ àóäèò
- Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä õèéõ àóäèòûí ¿íäñýí çîðèëãî, çàð÷ìóóä
- Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä øàëãàëò, áàòàëãààæóóëàëò õèéõ àæлûí çîõèîí áàéãóóëàëò
- Ñàíõ¿¿ãèéí øèíæèëãýýíèé çàðèì àðãà÷ëàëûã òàéëàíãèéí àóäèòàä õýðýãëýõ òóõàé
À.1:398-433

Бие даах ажлын удирдамж
Үнэлгээний оноог хэсэгчлэн олгохгүй. Бие даах ажлыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэтгэж, биечлэн хамгаалсан нөхцөлд үнэлгээний оноог бүрэн олгоно.
Холбогдох нэмэлт мэдээллийг цуглуулж, орчуулга бэлтгэх, тулгуур дохио, диаграмм, логик схемийг гүйцэтгэнэ.
Бие даах ажлыг гүйцэтгэхэд Н. Агваа “Аудит” сурах бичиг, багшийн бэлтгэж боловсруулсан бодлого, мэдлэг сорих дасгал, шийдвэрлэх асуудлыг удирдлага болгоно.
Áèå äààõ àæëûí òºëºâëºãºº
Д/д
Сэдэв
Øàëãóóëàõ õóãàöàà
¯íýëãýý
Õýëáýð
1
Дотоодын хяналт шалгалт
II долоо хоног
6
Эссэ бичих
2
Аудитын эрсдэл, үнэлгээ
III долоо хоног
6
Эссэ бичих
3
Үндсэн хөрөнгийн аудит
IY долоо хоног
6
Бодлого зохиож, шийдвэрлэх
4
Өр төлбөрийн аудит
Y долоо хоног
6
Асуудал дэвшүүлж шийдвэрлэх
5
Санхүүгийн тайлангийн аудит
YI долоо хоног
6
Багшийн сонгож өгсөн бодлогыг бодох
Нийт оноо
     30
No comments:

Post a Comment